Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:409EX 693/21
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Korim Juraj
Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2473/7A
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Vinné
Katastrálne územie:Vinné
Číslo listu vlastníctva:LV č. 3627, LV č. 2960

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1946/3205vinicaLV č. 3627, kat. územie Vinné, spol.podiel 1/1
1947/1507vinicaLV č. 2960, kat. územie Vinné, spol.podiel 1/2
1950/548vinicaLV č. 2960, kat. územie Vinné, spol.podiel 1/2
1947/473zastavaná plocha a nádvorieLV č. 2960, kat. územie Vinné, spol.podiel 1/2

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
01947/4rozostavaná budovaspol. podiel 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Kičík JaroslavKukorelliho 34, 066 01 Humenné

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:149000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:19625.92
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0974 2668
Najnižšie podanie:39251.83
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0974 2668
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.11.202314:00v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 29.11.2023 o 14:00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu, telefonicky na telefónnom čísle 057/4462350 alebo elektronicky na e-mailovej adrese juraj.korim@ske.sk Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak je účastníkom dražby fyzická osoba, ktorá je v manželskom zväzku a predmet dražby má patriť do režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v takom prípade manžel/manželka musí preukázať úradne overené splnomocnenie na vykonávanie príslušných úkonov spojených s účasťou na dražbe. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 15 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet súdneho exekútora č. SK30 0900 0000 0051 0974 2668, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. , VS 6932021. Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov na účet exekútora č.SK30 0900 0000 0051 0974 2668, vedený v Slovenská sporiteľňa,, a.s., var. symbol 6932021 a do poznámky je potrebné uviesť meno záujemcu. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky.