Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 336/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janec Marián
Ulica:Sad SNP 666/12
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.11.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Sad SNP 666/12
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Liptovský Hrádok
Katastrálne územie:Dovalovo
Číslo listu vlastníctva:656

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
658/1110Zastavaná plocha a nádvorie
658/5690Orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
407658/1rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Radoslav Šintaj, nar. 14.12.1981Dovalovo 407, 033 01 Liptovský Hrádok – Dovalovo1/4 + 1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.09.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:137249.29
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:68500.00
Výška zábezpeky:34300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Najnižšie podanie:68500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:znalecký posudok neobsahuje závady
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.11.202309:30Liptovský Hrádok - Dovalovo

Ďalšie informácie