Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 449/2018-B
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.11.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Nižný Hrabovec
Katastrálne územie:Nižný Hrabovec
Číslo listu vlastníctva:831

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
65/12395zastavané plochy a nádvoria
65/235zastavané plochy a nádvora

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
15765/1budova obchodu a služieb

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ŠKB CEDENT Vranov, nezisková organizácia,Dobrianského 1639, Vranov nad Topľou, PSČ 093011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:43700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:21850.00
Výška zábezpeky:10925.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0411000000002621381685
Najnižšie podanie:21850.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0411000000002621381685
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady z dostupných listín nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.11.202310:00Nižný Hrabovec 157

Ďalšie informácie

Nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka. Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na t.č.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod dňa 14.11.2023.