Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:422EX 260/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dáni Michal
Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.11.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Malacky
Katastrálne územie:Malacky
Číslo listu vlastníctva:3348

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5914/22612orná pôdaPozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
5915/24857orná pôdaPozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Veľký DušanStupavská 1332/147, 901 01 Malacky1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4800.00
Výška zábezpeky:2400.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 26019, poznámka: meno
Najnižšie podanie:4800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 26019, poznámka: meno
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A sa vyskytujú nasledovné závady alebo práva, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie: Z-4313/11: Vecné bremeno spočívajúce v práve stavať a prevádzkovať na parc.c.5914/2, 5915/2 elektrické vedenie, vstupovať a vchádzať s vozidlami pri stavbe, prevádzke a oprave vedenia, alebo odstraňovať stromy prekážajúce vedeniu v prospech Západoslovenská distribučná., a.s., Bratislava, ICO 36361518 v rozsahu podľa GP c. 517/2011 - 40/12 Z-2009/14: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona c.251/2012 Z.z. o energetike v prospech Západoslovenská. distribučná., a.s., ICO 36361518, Čulenova 6, Bratislava podľa GP c. 1/2014 na parc.c. 5914/2, 5915/2 týkajúce sa elektroenerget. zariadenia: 1x22 kV VN linka c.405 na trase Rz Podvornice - Rz Malacky - 2849/14 Z-4386/2016: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike v prospech Západoslovenská. distribučná., a.s., Čulenova 6, Bratislava, ICO: 36361518 v rozsahu podla GP c. 77-17/2016 vyhotoviteľa GEODET-TEAM, s.r.o., Bratislava na pozemok registra E KN, parc. c. 5914/2, 5915/2 týkajúci sa elektroenerget. zariadenia 2x22 kV VN linka c. 151 na trase Rz Malacky - X151-214 Sekule a linka c. 467 na trase Rz Malacky - Rz Hol.c - 326/17 Z-4874/2016: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike v prospech Západoslovenská. distribučná., a.s., Čulenova 6, Bratislava, ICO 36361518 v rozsahu podľa GP c. 77-20/2016 vyhotoviteľa GEODET-TEAM, s.r.o., Bratislava na pozemok registra E KN, parc. c. 5915/2 t.kaj.ci sa elektroenerget. zariadenia 1x22 kV VN linka c. 213 na trase Rz Malacky - Rz Stupava - 333/17 Z-5444/2016: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike v prospech Západoslovenská. distribučná., a.s., Čulenova 6, Bratislava, ICO 36361518 v rozsahu podľa GP c. 77-24/2016 vyhotoviteľa GEODET-TEAM, s.r.o., Bratislava na pozemok registra E KN, parc. c. 5914/2, 5915/2 t.kaj.ci sa elektroenerget. zariadenia 2x22 kV VN linka c. 428 na trase Rz Malacky - Prefa Velké Lev.re a linka c. 136 na trase Rz Malacky - Prefa Velké Lev.re - 351/17 Zároveň sa na Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A vyskytujú závady v podobe aktuálne zapísaných záložných práv, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie. Nevyskytujú sa závady alebo práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Vzhľadom na stav zapísaných záložných práv vydražiteľ nadobudne draženú Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A sa vyskytujú závady alebo práva, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie. Zároveň sa na Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A vyskytujú závady v podobe aktuálne zapísaných záložných práv, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie. Nevyskytujú sa závady alebo práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Vzhľadom na stav zapísaných záložných práv vydražiteľ nadobudne draženú Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.11.202310:00na mieste, kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Výška dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka pre draženú Nehnuteľnosť - spoluvlastnícky podiel A je polovica z najnižšieho podania – t. j. je vo výške 2 400,- Eur. Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 09.45 hodiny a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 26019, poznámka: meno dražiteľa a Nehnuteľnosť A. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 09.45 hod. Najnižšie podanie Najnižšie podanie na dražbe podľa § 142 ods. 2 v spojení s § 145 ods. 1 Exekučného poriadku vo vzťahu k Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A je vo výške 4 800,- Eur. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Najvyššie podanie urobené na dražbe je povinný vydražiteľ uhradiť v lehote 10 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 26019, poznámka: meno vydražiteľa a Nehnuteľnosť A alebo v hotovosti do rúk súdneho exekútora. Obhliadka nehnuteľnosti Dňa 10.11.2023 o 10.00 hod na mieste, kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti, na základe predchádzajúceho telefonického a emailového dohovoru, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti; kontaktná osoba JUDr. Michal Dáni, tel. 0911 220 009, e-mail.: michal.dani@ske.sk. Ďalšie ustanovenia Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A sa vyskytujú nasledovné závady alebo práva, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie: Z-4313/11: Vecné bremeno spočívajúce v práve stavať a prevádzkovať na parc.c.5914/2, 5915/2 elektrické vedenie, vstupovať a vchádzať s vozidlami pri stavbe, prevádzke a oprave vedenia, alebo odstraňovať stromy prekážajúce vedeniu v prospech Západoslovenská distribučná., a.s., Bratislava, ICO 36361518 v rozsahu podľa GP c. 517/2011 - 40/12 Z-2009/14: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona c.251/2012 Z.z. o energetike v prospech Západoslovenská. distribučná., a.s., ICO 36361518, Čulenova 6, Bratislava podľa GP c. 1/2014 na parc.c. 5914/2, 5915/2 týkajúce sa elektroenerget. zariadenia: 1x22 kV VN linka c.405 na trase Rz Podvornice - Rz Malacky - 2849/14 Z-4386/2016: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike v prospech Západoslovenská. distribučná., a.s., Čulenova 6, Bratislava, ICO: 36361518 v rozsahu podla GP c. 77-17/2016 vyhotoviteľa GEODET-TEAM, s.r.o., Bratislava na pozemok registra E KN, parc. c. 5914/2, 5915/2 týkajúci sa elektroenerget. zariadenia 2x22 kV VN linka c. 151 na trase Rz Malacky - X151-214 Sekule a linka c. 467 na trase Rz Malacky - Rz Hol.c - 326/17 Z-4874/2016: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike v prospech Západoslovenská. distribučná., a.s., Čulenova 6, Bratislava, ICO 36361518 v rozsahu podľa GP c. 77-20/2016 vyhotoviteľa GEODET-TEAM, s.r.o., Bratislava na pozemok registra E KN, parc. c. 5915/2 t.kaj.ci sa elektroenerget. zariadenia 1x22 kV VN linka c. 213 na trase Rz Malacky - Rz Stupava - 333/17 Z-5444/2016: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny /elektrizačný zákon/ v spojení s § 96 ods. 4 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike v prospech Západoslovenská. distribučná., a.s., Čulenova 6, Bratislava, ICO 36361518 v rozsahu podľa GP c. 77-24/2016 vyhotoviteľa GEODET-TEAM, s.r.o., Bratislava na pozemok registra E KN, parc. c. 5914/2, 5915/2 t.kaj.ci sa elektroenerget. zariadenia 2x22 kV VN linka c. 428 na trase Rz Malacky - Prefa Velké Lev.re a linka c. 136 na trase Rz Malacky - Prefa Velké Lev.re - 351/17 Zároveň sa na Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A vyskytujú závady v podobe aktuálne zapísaných záložných práv, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie. Nevyskytujú sa závady alebo práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Vzhľadom na stav zapísaných záložných práv vydražiteľ nadobudne draženú Nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel A bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.