Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:17EX 328/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Cimermanová Andrea
Ulica:Francisciho 1044/6
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Francisciho 1044/6
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica - Podlavice
Katastrálne územie:Podlavice
Číslo listu vlastníctva:2450

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1661/526zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
132271661/519chata

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Lalíková AndreaSkubínska cesta 2899/53, Banská Bystrica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7700.00
Výška zábezpeky:3850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK75 7500 0000 0040 0805 8387
Najnižšie podanie:7700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK75 7500 0000 0040 0805 8387
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neuvedené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Podľa ust. § 150 ods. 1 Exekučného poriadku po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci - nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou ( ust. § 151 Exekučného poriadku ).
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:neuvedené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.11.202311:00na adrese draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

PREDAJ SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU Podľa ust. § 166 ods. 2 a 3 Exekučného poriadku spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Bližšie informácie Vám poskytne asistentka súdneho exekútora pani Iveta Šuleková na tel.č.: 0911 533 103.