Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:406EX 408/2019
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Cicuttová Alexandra
Ulica:Hollého 23
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.11.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hollého 23
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Hlohovec
Obec:Horné Otrokovce
Katastrálne územie:Horné Otrokovce
Číslo listu vlastníctva:742

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
464/1932záhrada
464/2482zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
258464/210rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bugyi Vladimír r. Bugyi a Veronika Bugyiová r. NankováHorné Otrokovce 2581/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:163000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:163000.00
Výška zábezpeky:61125.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 0900 0000 0050 5167 3814
Najnižšie podanie:122250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 0900 0000 0050 5167 3814
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný v zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenia o ujatí sa držby vydraženej nehnuteľnosti: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať držby vydražených nehnuteľností. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.11.202310:00podľa č. LV draženej nehnuteľnosti - Horné Otrokovce č. 258

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 13.11.2023 (pondelok) o 10:00 hod. v priestoroch nehnuteľnosti (vyplýva z listu vlastníctva). Zároveň vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku a súčasne žiadam záujemcov o predmet dražby, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr deň pred termínom obhliadky na t.č. 033/742 90 05 alebo 0948 724 252. Záujemcovia o dražené nehnuteľnosti sú povinní zložiť ako zábezpeku polovicu zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to na osobitný bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo SK73 0900 0000 0050 5167 3814 s uvedením variabilného symbolu: 4082019 alebo v deň konania dražby v sídle exekútorského úradu Hollého 23 Piešťany, v hotovosti do pokladne súdneho exekútora alebo šekom. Dokladom o jej zložení je potvrdenie súdneho exekútora alebo príjmový pokladničný doklad. Záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom, bude zábezpeka zložená v hotovosti vrátená po udelení príklepu, zábezpeka zložená na účet exekútora a šekom najneskôr do troch pracovných dní po udelení príklepu zaslaním na účet, z ktorého bola prijatá. Podmienkou účasti každého z prihlásených dražiteľov je zloženie zábezpeky (na osobitný účet súdneho exekútora alebo do pokladne exekútora) najneskôr do 09:30 hod. v deň konania dražby. Prezentácia dražiteľov: o 09:30 hod. v deň konania dražby. V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa udelenia príklepu na osobitný účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo SK73 0900 0000 0050 5167 3814 s uvedením variabilného symbolu: 4082019 alebo do pokladne súdneho exekútora. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadam zaslať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Upozornenie Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.