Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:387EX 14527/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sobolovský Boris
Ulica:Ružová Dolina 8
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.11.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ružová dolina 8
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Plavecký Mikuláš
Katastrálne územie:Plavecký Mikuláš
Číslo listu vlastníctva:472

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
500/11008zastavaná plocha a nádvorie
500/4128záhrada
500/51169záhrada
650/9210záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
269500/110rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Klimecký MartinGrösslingova 2489/32, 811 09 Bratislava1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:44700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:22350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK48 1100 0000 0026 2943 1990
Najnižšie podanie:44700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK48 1100 0000 0026 2943 1990
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa zaniká aj záložné právo, ktoré je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv pred záložným právom oprávneného, ak je pohľadávka skoršieho záložného veriteľa už splatná a ak skorší záložný veriteľ uplatnil právo na uspokojenie svojej pohľadávky z výťažku predaja zálohu (§ 151 ma ods.8 Občianskeho zákonníka). Právo na uspokojenie pohľadávky z výťažku predaja zálohu musí tento skorší záložný veriteľ uplatniť (t.j. oznámiť, že požaduje uspokojenie) pred dražbou. Inak zostáva jeho záložné právo po prechode nehnuteľnosti na vydražiteľa zachované. Z výťažku predaja potom môže byť uspokojený iba v poradí nezabezpečeného veriteľa. Ak prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa zanikne záložné právo, ktoré je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pred záložným právom oprávneného (t.j. ak si skorší záložný veriteľ uplatnil uspokojenie svojej pohľadávky z výťažku predaja zálohu podľa § 151 ma ods. 8 Občianskeho zákonníka), potom zanikajú aj všetky záložné práva, ktoré sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv po záložnom práve tohto skoršieho záložného veriteľa.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.11.202311:00kde sa nehnuteľnosť nachádza na základe predchádzajúceho písomného prihlásenia sa záujemcov písomne na emailovej adrese: exekutor@borissobolovsky.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421-2/55646784

Ďalšie informácie

Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; upozorňujem, že ak veritelia nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať, 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby; upozorňujem, že inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem: Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.