Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 268/23
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.11.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Lopašov
Katastrálne územie:Lopašov
Číslo listu vlastníctva:409

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
822895zastavaná plocha a nádvorie
83/12548trvalý trávny porast
83/2372ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kočiš LukášCintorínska 313/41, 059 18 Spišské Bystré1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:155000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:155000.00
Výška zábezpeky:77500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 2682023
Najnižšie podanie:155000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 2682023
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.11.202313:00Lopašov

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je aj rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom postavený na pozemku parc. č. 83/2 k. ú. Lopašov, ktorý nie je zapísaný v katastri nehnuteľnosti.