Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:5122EX 199/22
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing.JUDr. Hrebík Štefan
Ulica:Dukelských hrdinov 2946/6
PSČ + Obec:90101 Malacky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.11.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:duklianskch hrdinov 2946/6
PSČ + Obec:90101 Malacky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Lokca
Katastrálne územie:Lokca
Číslo listu vlastníctva:3830

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5546911trvalý trávnatý porast
5547688trvalý trávnatý porast
55483282orná pôda
554910583trvalý trávnatý porast
55501912orná pôda
5551449trvalý trávnatý porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Tatiana WeisováBratislava1/4
Ing. Tatiana WeisováBratislava1/4
Ing. Tatiana WeisováBratislava1/4
Ing. Tatiana WeisováBratislava1/4
Ing. Tatiana WeisováBratislava1/4
Ing. Tatiana WeisováBratislava1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6654.64
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:3327.32
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4011110000006631792005
Najnižšie podanie:79.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4011110000006631792005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.11.202310:00Lokca

Ďalšie informácie