Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:409EX 387/21
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Korim Juraj
Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.11.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2473/7A
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Bystré, Vyšný Žipov
Katastrálne územie:Bystré, Vyšný Žipov
Číslo listu vlastníctva:2252,1111,1108,2237,1051,425,429

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1068/11638orná pôdaLV č. 2252, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1069/12386orná pôdaLV č. 2252, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
501699orná pôdaLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
502869orná pôdaLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
737/1199zastavaná plocha a nádvorieLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
784/1017097orná pôdaLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
886/1269trvalý trávny porastLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
886/2388trvalý trávny porastLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
886/2268vodná plochaLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
1551/114268orná pôdaLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
1551/2107zastavaná plocha a nádvorieLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
160517079lesný pozemokLV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/6
9911716orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1037/184orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1037/102100orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1038/1101ostatná plochaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1068/21766orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1069/21974orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1099/12394orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1099/23181orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1100/12211orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1100/22486orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1123/1291orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1123/21135orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1124/1357orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1124/21222orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
1148/232307orná pôdaLV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/12
631177orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
631114vodná plochaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
632701orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
6331240orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
6762490orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
737/216209orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
784/201369orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
784/201534vodná plochaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
784/201235zastavaná plochaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
8873959orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
8886359orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
1155/5378orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
1163/45569orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
1184/42875orná pôdaLV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, spol. podiel 1/5
991583ostatná plochaLV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, spol. podiel 1/4
2006573orná pôdaLV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, spol. podiel 1/4
2646026orná pôdaLV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, spol. podiel 1/4
357/1564orná pôdaLV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, spol. podiel 1/4
3993026orná pôdaLV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, spol. podiel 1/4
468/11652orná pôdaLV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, spol. podiel 1/4
468/2706orná pôdaLV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, spol. podiel 1/4
468/392zastavaná plochaLV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, spol. podiel 1/4

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Žipajová MáriaVyšný Žipov 345

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:37435.55
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14038.33
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0974 2668
Najnižšie podanie:28076.66
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0974 2668
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:LV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov: Zákonné vecné bremeno k parc .EKN c.99 v rozsahu GP c.204/2020 overeného dna 18.01.2021 pod G1-31/2021 a k parc .EKN c.468/3 v rozsahu GP c.206/2020 overeného dna 18.01.2021 pod G1-30/2021 v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, ICO:36 570 460, ktoré spoc.va v pr.ve zriaďovať a prevádzkovať verejný vodovod na zaťažených parcelách podľa § 37a z.k.c.138/1973 Zb, na základe Žiadosti o zápis zákonného vecného bremena c.9662/2021/Pap, Z-415/2021 - 31/21
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:LV č. 1051, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov: Zákonné vecné bremeno k parc .EKN c.99 v rozsahu GP c.204/2020 overeného dna 18.01.2021 pod G1-31/2021 a k parc .EKN c.468/3 v rozsahu GP c.206/2020 overeného dna 18.01.2021 pod G1-30/2021 v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, ICO:36 570 460, ktoré spoc.va v pr.ve zriaďovať a prevádzkovať verejný vodovod na zaťažených parcelách podľa § 37a z.k.c.138/1973 Zb, na základe Žiadosti o zápis zákonného vecného bremena c.9662/2021/Pap, Z-415/2021 - 31/21

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.11.202310:00v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť, potrebné sa vopred nahlásiť

Ďalšie informácie

predmetom dražby sú ďalej tieto parcely: par.č. 571/1 o výmere 1055 m2 - orná pôda - LV č. 425, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 571/1 o výmere 174 m2 - lesný pozemok - LV č. 425, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 571/2 o výmere 573 m2 - orná pôda - LV č. 425,kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 573 o výmere 3466 m2 - trvalý trávny porast - LV č. 425, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 603 o výmere 2104 m2 - trvalý trávny porast - LV č. 425, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 742 o výmere 3211 m2 - orná pôda - LV č. 425,kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 781 o výmere 1248 m2 - lesný pozemok - LV č. 425, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 839 o výmere 2272 m2 - orná pôda - LV č. 425, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 884 o výmere 3020 m2 - trvalý trávny porast - LV č. 425, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 573 o výmere 687 m2 - lesný pozemok - LV č. 425, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/4 par.č. 895/238 o výmere 544 m2 - orná pôda - LV č. 429, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/1 par.č. 895/360 o výmere 3145 m2 - orná pôda - LV č. 429, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/1 par.č. 895/460 o výmere 1108 m2 - orná pôda - LV č. 429, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/1 par.č. 897/19 o výmere 214 m2 - orná pôda - LV č. 429, kat. územie Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, spoluvlastnícky podiel 1/1 Každá parcela sa však bude dražiť samostatne, najnižšie podanie a výška dražobnej zábezpeky pri každej parcele je stanovená nasledovne: - orná pôda, parcela č. 1068/1 o výmere 1638 m2 zapísanej na LV č. 2252, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 136,11 EUR - zábezpeka: 68,06 EUR - orná pôda, parcela č. 1069/1 o výmere 2386 m2 zapísanej na LV č. 2252, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, - všeobecná hodnota: 198,27 EUR - zábezpeka: 99,14 EUR - orná pôda, parcela č. 501 o výmere 699 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 81,92 EUR - zábezpeka: 40,96 EUR - orná pôda, parcela č. 502 o výmere 869 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 144,42 EUR - zábezpeka: 72,21 EUR - zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. 737/1 o výmere 199 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 18,16 EUR - zábezpeka: 9,08 EUR - orná pôda, parcela č. 784/101 o výmere 7097 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 647,60 EUR - zábezpeka: 323,80 EUR - trvalý trávny porast parcela č. 886/1 o výmere 269 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 24,55 EUR - zábezpeka: 12,28 EUR - trvalý trávny porast parcela č. 886/2 o výmere 388 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 10,76 EUR - zábezpeka: 5,38 EUR - vodná plocha parcela č. 886/2 o výmere 268 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 24,45 EUR - zábezpeka: 12,23 EUR - orná pôda, parcela č. 1551/1 o výmere 14268 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 2097,62 EUR zábezpeka: 1 048,81 EUR - zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. 1551/2 o výmere 107 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 9,77 EUR zábezpeka: 4,89 EUR - lesný pozemok parcela č. 1605 o výmere 17079 m2 zapísanej na LV č. 1111, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/6, všeobecná hodnota: 915,02 EUR zábezpeka: 457,51 EUR - orná pôda, parcela č. 991 o výmere 1716 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 87,75 EUR zábezpeka: 43,88 EUR - ostatná plocha, parcela č. 1037/1 o výmere 84 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 3,83 EUR zábezpeka: 1,92 EUR - orná pôda, parcela č. 1037/102 o výmere 100 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 5,12 EUR zábezpeka: 2,56 EUR - ostatná plocha, parcela č. 1038/1 o výmere 101 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 4,61 EUR zábezpeka: 2,31 EUR - orná pôda, parcela č. 1068/2 o výmere 1766 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 112,88 EUR zábezpeka: 56,44 EUR - orná pôda, parcela č. 1069/2 o výmere 1974 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 126,18 EUR zábezpeka: 63,09 EUR - orná pôda, parcela č. 1099/1 o výmere 2394 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 198,93 EUR zábezpeka: 99,47 EUR - orná pôda, parcela č. 1099/2 o výmere 3181 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 211,24 EUR zábezpeka: 105,62 EUR - orná pôda, parcela č. 1100/1 o výmere 2211 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 183,73 EUR zábezpeka: 91,87 EUR - orná pôda, parcela č. 1100/2 o výmere 2486 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 165,08 EUR zábezpeka: 82,54 EUR - orná pôda, parcela č. 1123/1 o výmere 291 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 24,18 EUR zábezpeka: 12,09 EUR - orná pôda, parcela č. 1123/2 o výmere 1135 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 58,04 EUR zábezpeka: 29,02 EUR - orná pôda, parcela č. 1124/1 o výmere 357 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 29,66 EUR zábezpeka: 14,83 EUR - orná pôda, parcela č. 1124/2 o výmere 1222 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 62,42 EUR zábezpeka: 31,21 EUR - orná pôda, parcela č. 1148/23 o výmere 2307 m2 zapísanej na LV č. 1108, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/12, všeobecná hodnota: 145,07 EUR zábezpeka: 72,54 EUR - orná pôda, parcela č. 631 o výmere 177 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 35,30 EUR zábezpeka: 17,65 EUR - vodná plocha, parcela č. 631 o výmere 114 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 8,90 EUR zábezpeka: 4,45 EUR - orná pôda, parcela č. 632 o výmere 701 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 139,80 EUR zábezpeka: 69,90 EUR - orná pôda, parcela č. 633 o výmere 1240 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 209,25 EUR zábezpeka: 104,63 EUR - orná pôda, parcela č. 676 o výmere 2490 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 381,98 EUR zábezpeka: 190,99 EUR - orná pôda, parcela č. 737/2 o výmere 16209 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 1989,26 EUR zábezpeka: 994,63 EUR - orná pôda, parcela č. 784/201 o výmere 369 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 73,59 EUR zábezpeka: 36,80 EUR - vodná plocha, parcela č.784/201 o výmere 534 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 58,47 EUR zábezpeka: 29,24 EUR - zastavaná plocha, parcela č. 784/201 o výmere 235 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 25,73 EUR zábezpeka: 12,87 EUR - orná pôda, parcela č. 887 o výmere 3959 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 789,54 EUR zábezpeka: 394,77 EUR - orná pôda, parcela č. 888 o výmere 6359 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 1268,18 EUR zábezpeka: 634,09 EUR - orná pôda, parcela č. 1155/5 o výmere 378 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 75,38 EUR zábezpeka: 37,69 EUR - orná pôda, parcela č. 1163/4 o výmere 5569 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 1110,62 EUR zábezpeka: 555,31 EUR - orná pôda, parcela č. 1184/4 o výmere 2875 m2 zapísanej na LV č. 2237, kat. úz. Bystré, Obec Bystré, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/5, všeobecná hodnota: 455,60 EUR zábezpeka: 227,80 EUR - ostatná plocha, parcela č. 99 o výmere 1583 m2 zapísanej na LV č. 1051, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 255,26 EUR - zábezpeka: 127,63 EUR - orná pôda, parcela č. 200 o výmere 6573 m2 zapísanej na LV č. 1051, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 2 673,61 EUR - zábezpeka: 1 336,81 EUR - orná pôda, parcela č. 264 o výmere 6026 m2 zapísanej na LV č. 1051, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 2 451,11 EUR - zábezpeka: 1 225,56 EUR - orná pôda, parcela č. 357/1 o výmere 564 m2 zapísanej na LV č. 1051, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 213,02 EUR - zábezpeka: 106,51 EUR - orná pôda, parcela č. 399 o výmere 3026 m2 zapísanej na LV č. 1051, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 981,56 EUR - zábezpeka: 490,78 EUR - orná pôda, parcela č. 468/1 o výmere 1652 m2 zapísanej na LV č. 1051, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 443,06 EUR - zábezpeka: 221,53 EUR - orná pôda, parcela č. 468/2 o výmere 706 m2 zapísanej na LV č. 1051, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 113,84 EUR - zábezpeka: 56,92 EUR - zastavaná plocha, parcela č. 468/3 o výmere 92 m2 zapísanej na LV č. 1051, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 14,84 EUR - zábezpeka: 7,42 EUR - orná pôda, parcela č. 571/1 o výmere 1055 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 282,95 EUR - zábezpeka: 141,48 EUR - lesný pozemok, parcela č. 571/1 o výmere 174 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 22,03 EUR - zábezpeka: 11,02 EUR - orná pôda, parcela č. 571/2 o výmere 573 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 70,91 EUR - zábezpeka: 35,46 EUR - trvalý trávny porast, parcela č. 573 o výmere 3466 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 36,26 EUR - zábezpeka: 18,13 EUR - trvalý trávny porast, parcela č. 603 o výmere 2104 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 28,07 EUR - zábezpeka: 14,04 EUR - orná pôda, parcela č. 742 o výmere 3211 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 645,87 EUR - zábezpeka: 322,94 EUR - lesný pozemok, parcela č. 781 o výmere 1248 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 99,46 EUR - zábezpeka: 49,73 EUR - orná pôda, parcela č. 839 o výmere 2272 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 487,46 EUR - zábezpeka: 243,73 EUR - trvalý trávny porast, parcela č. 884 o výmere 3020 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 52,74 EUR - zábezpeka: 26,37 EUR - lesný pozemok, parcela č. 884 o výmere 687 m2 zapísanej na LV č. 425, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/4, všeobecná hodnota: 75,98 EUR - zábezpeka: 37,99 EUR - orná pôda, parcela č. 895/238 o výmere 554m2 zapísanej na LV č. 429, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/1, všeobecná hodnota: 901,37 EUR - zábezpeka: 450,69 EUR - orná pôda, parcela č. 895/360 o výmere 3145 m2 zapísanej na LV č. 429, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/1, všeobecná hodnota: 5 117,00 EUR - zábezpeka: 2 558,50 EUR - orná pôda, parcela č. 895/460 o výmere 1108 m2 zapísanej na LV č. 429, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/1, všeobecná hodnota: 623,25 EUR - zábezpeka: 311,63 EUR - orná pôda, parcela č. 897/19 o výmere 214 m2 zapísanej na LV č. 429, kat. úz. Vyšný Žipov, Obec Vyšný Žipov, evidované Okresným úradom Vranov n/T, v podiele 1/1, všeobecná hodnota: 138,03 EUR - zábezpeka: 69,02 EUR Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora č. SK30 0900 0000 0051 0974 2668 , vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., VS 3872021, kde do poznámky je potrebné uviesť meno záujemcu, číslo listu vlastníctva a číslo parcely .Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 15 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet súdneho exekútora SK30 0900 0000 0051 0974 2668 , vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., VS 3872021. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak je účastníkom dražby fyzická osoba, ktorá je v manželskom zväzku a predmet dražby má patriť do režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v takom prípade manžel/manželka musí preukázať úradne overené splnomocnenie na vykonávanie príslušných úkonov spojených s účasťou na dražbe. Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 21.11.2023 o 10:00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu, telefonicky na telefónnom čísle 057/4462350 alebo elektronicky na e-mailovej adrese juraj.korim@ske.sk .