Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2095/2013
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Debnárová Jana
Ulica:T. Vansovej 2
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.11.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:T.Vansovej 2
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Lučenec
Katastrálne územie:Opatová
Číslo listu vlastníctva:6156

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
64/1024zastavaná plocha a nádvorie
64/12643ostatná plocha

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
64/1018Vodojem

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
LCTEX spol. s.r.o.Gemerská cesta 1/1, 984 01 Lučenec, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:181000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:90500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2531000000004330086810, LUBASKBX
Najnižšie podanie:181000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2531000000004330086810, LUBASKBX
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.11.202313:00Lučenec

Ďalšie informácie

OPIS DRAŽENÝCH NEHNUTEĹNOSTÍ: POPIS zo znaleckého posudku: LV č. 6156, k.ú. Opatová, obec Lučenec, okres Lučenec POPIS Predmetom ohodnotenia je pozemok parc.č. 64/1 a parc.č. 64/10 je situovaný v obytnej, okrajovej polohe okresného mesta Lučenec časť Opatová na ul. A.S. Jegorova, v Ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, na \"Opatovskom kopci\" v zastavanom území okresného mesta Lučenec, katastrálne územie Opatová, oproti frekventovanej hlavnej štátnej Cesty I. triedy 16 (I/16) je cesta I. triedy vedúca v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice. Cesta vznikla rozdelením (dnes už zaniknutej) cesty I/50 na tri samostatné cesty - Európska cesta 571 je európska cesta na Slovensku, ktorá začína v Bratislave a končí v Košiciach. Je dlhá 405 kilometrov a tvorí tzv. južnú trasu. V celej dĺžke je súbežná s E58 - E 58 smer Košice (pozn. Európska cesta 58 je európska cesta, ktorá začína vo Viedni a končí v Rostove nad Donom. Na Slovensku tvorí južnú cestu Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice – Michalovce – Vyšné Nemecké. Je dlhá približne 2200 km.). Účel a spôsob využitia pozemku v čase ohodnotenia je: Pozemok parc.č. 64/1, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím a kamením, neposkytuje trvalý úžitok. Je neudržiavaný a veľmi ťažko prechodný. Znalec: Ing. Jarmila Dobaiešová číslo posudku: 56 / 2023 Strana 26 Pozemok je zastavaný 2 x 400 m3 vodojemom - nádržami uloženými v zemi na predmetnej parcele č. 64/1, nie sú evidované na liste vlastníctva a sú spomínané aj v liste AK Pihorňa, Lenárt Jaššo, s.r.o z 22.9.2022. Tieto nádrže tvoria súčasť budovy Vodojemu postaveného, ale už na inej parcele č. 64/10 o výmere 24 m2 (Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom), ktorá nie je predmetom hodnotenia. Uvedená budova je vedená na LV č. 6156 ako Vodojem (druh stavby 18 - Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková -6- stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravovňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné) Tvar pozemku parc.č. 64/1 je vhodný, \"nepravidelného\" pôdorysného tvaru, výmera pozemku je vhodná, jedná sa o prudko svahovitý pozemok. Miera zastavanosti pozemku je čiastočná (vodojemom nádrží s objemom 2*400 m3, ktoré nie sú evidované na liste vlastníctva) a z neho vyplývajúca možnosť jeho využitia na ďalšiu zástavbu je možná so zvýšenými nákladmi na vyčistenie od náletových burín prerastených do krovia a stromov a vyplanýrovaním hrbov a kopcov (vyrovnaním pozemku). Predmetom hodnotenia je celý pozemok. Na uvedený pozemok bolo vydané stanovisko: Stanovisko k súladu s územným plánom mesta Lučenec. V zmysle územného plánu Mestá, Lučenec sa pozemok v registri c kn 64/1 k.ú. Opatová ulica A.S. Jegorova v Lučenci nachádza v území s funkčným využitím pre územie bývania, mestského v rodinných domoch, ktoré slúži pre funkciu bývania v rodinných domoch. Prípustné sú: rodinné domy s možnosťou umiestnenia živnosti drobného podnikania, ktoré podstatne nerušia bývanie a nemajú negatívny vplyv na svoje okolie s jednosmennou prevádzkou energeticky nenáročnou výrobou so zabezpečením parkovania na vlastnom pozemku, napríklad kaviareň, cukráreň do 15 stoličiek, malé predajne potravín. Textilu a priemyselného tovaru, opravovne úžitkových vecí a predmetov ambulancie, kancelárie. Ďalej prístupné sú maloobchodné zariadenia malé ubytovacie zariadenia; Nerušiace služby a prevádzky, garáže v rodinných domoch alebo samostatne stojace garáže na pozemkoch rodinných domov. Pozemok parc.č. 64/10 (17 Pozemok, na ktorom je postavená. budova bez označenia s.pisn.m c.slom ) - je zastavaný murovanou stavbou Vodojemu bez súpisného čísla Tvar pozemku parc.č. 64/10 je vhodný, \"pravidelného\" pôdorysného tvaru, výmera pozemku je vhodná, jedná sa o prudko svahovitý pozemok. Miera zastavanosti pozemku je 100% a z neho vyplývajúca možnosť jeho využitia na ďalšiu zástavbu nie je možná. Predmetom hodnotenia je celý pozemok. Možnosť využitia hodnoteného pozemku pre iný účel v čase ohodnotenia nie je. Terén je prudko svahovitý, orientovaný k svetovým stranám na severovýchod. Prístupová cesta - verejná komunikácia parc.č. 498/1 (LV č. 6469, vl. Mesto Lučenec) v okresnom meste Lučenec časť Opatová je spevnená, s novým asfaltovým kobercom v bezprostrednom okolí stavby bez chodníkov, s vybudovanými inžinierskymi sieťami (elektrika, verejný vodovod, verejná kanalizácia) Pozemok parc.č. 64/1 o výmere 2643 m2 a parc.č. 64/10 o výmere 24 m2 je vedený na LV č. 6156 ako ostatná plocha a zastavaná plocha, kde jednotková východisková hodnota pozemkov situovaných v okresnom meste Lučenec, k.ú. Opatová je 9,96 eur/m2. Východisková hodnota je upravená koeficientom polohovej diferenciácie. Spôsob využívania pozemku: 37 Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok 17 Pozemok, na ktorom je postavená. budova bez označenia s.pisn.m c.slom Druh chránenej nehnuteľnosti 204 Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zón