Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:337EX 29/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Debnárová Jana
Ulica:T. Vansovej 2
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.12.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:T.Vansovej 2
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
Katastrálne územie:Banská Štiavnica
Číslo listu vlastníctva:3354

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
53311291Zastavaná plocha a nádvoriebyt č. 45, 2.poschodie, vchod č.19

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
153153319Bytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Matošová Eva r. Vančová, Mgr.L.Svobodu 1531/19, Banská Štiavnica, 969 01, SR1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:54800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:27400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2531000000004330086810, LUBASKBX
Najnižšie podanie:54800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2531000000004330086810, LUBASKBX
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.12.202313:00Banská Štiavnica

Ďalšie informácie