Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 705/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matejovie Peter
Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.11.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Belá
Katastrálne územie:Belá
Číslo listu vlastníctva:5446

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
8107/3130Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
9868107/3Dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šuštiak MartinBelá 9861/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:61100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:61100.00
Výška zábezpeky:22913.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Najnižšie podanie:45825.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Znaleckým posudkom neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak súd schváli udelenie príklepu a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže ujať vydražiteľ držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.11.202310:00V priestoroch nehnuteľnosti.

Ďalšie informácie