Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:368Ex198/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Virličová (rod. Sitášová) Jana
Ulica:Vajnorská 100/A
PSČ + Obec:83104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.11.2023
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Vajnorská 100/A
PSČ + Obec:83104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Gbelce
Katastrálne územie:Gbelce
Číslo listu vlastníctva:112

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
249465zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
110249dom– uvedená stavba neexistuje, je zapísaná len na LV

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Norbert Vallo r. ValloKarpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7200.00
Výška zábezpeky:1800.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0900 0000 0050 2223 2753 VS: 198201
Najnižšie podanie:3600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0900 0000 0050 2223 2753 VS: 198202
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na dražených nehnuteľnostiach neboli zistené závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie. V zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle ust. § 150 ods. 1 Exekučného poriadku po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. V zmysle ust. § 150 ods. 2 Exekučného poriadku ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. V zmysle ust. § 151 Exekučného poriadku ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (Občiansky zákonník).

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

• všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom, najneskôr ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, • všetkých veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať, • oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby. Inak by sa takéto práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. UPOZORNENIE Na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru sa pre záujemcov uskutoční ohliadka dražených nehnuteľností na mieste, kde sa tieto nachádzajú. Nehnuteľnosť je verejne dostupná. Znalecký posudok je možné zaslať na vyžiadanie exelktronicky. Povinného vyzývam, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si súdny exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražené nehnuteľnosti prístup. Osoby, ktoré majú na nehnuteľnosť predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky.