Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 484/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.11.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Nové Zámky
Katastrálne územie:Nové Záky
Číslo listu vlastníctva:11015

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5118/54124orná pôda
5121/353orná pôda
5214/3117trvalý trávny porast
5214/54trvalý trávny porast
5386/1325orná pôda
5393251zastavaná plocha a nádvorie
5394/195zastavaná plocha a nádvorie
5399/2327záhrada
5400/1123zastavaná plocha a nádvorie
5400/328zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Elektrosvit Nové Zámky, a.s.Komárňanská cesta 3, Nové Zámky

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:163422.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:81711.00
Výška zábezpeky:40855.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS: 48420
Najnižšie podanie:81711.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:48420
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vecné bremeno k parc.č.5386/1 podľa zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení so zák.č.251/2012 Z.z. o energetike
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.11.202310:00Nové Zámky

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľností v sume 163.422,00 eur je stanovená komplexne za všetky dražené parcely, dražobná zábezpeka v sume 40.855,50 eur je stanovená komplexne za všetky dražené parcely. Každá parcela sa však bude dražiť samostatne, najnižšie podanie a výška dražobnej zábezpeky pri každej parcele je stanovená nasledovne: 1.parc.č.5118/5 orná pôda vo výmere 4124 .......................63.262,00 eur.....................31631,00 eur 2.parc.č.5121/3 orná pôda vo výmere 53 ................................739,00 eur.......................369,50 eur 3.parc.č.5214/3 trvalý trávny porast vo výmere 117 .................1631,50 eur......................815,75 eur 4.parc.č.5214/5 trvalý trávny porast vo výmere 4 m2 ..................56,00 eur......................28,00 eur 6.parc.č.5386/1 orná pôda vo výmere 325 ..............................4532,00 eur....................2266,00 eur 7.parc.č.5393 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 251 .........3500,00 eur....................1750,00 eur 8.parc.č.5394/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 95 m2 .....1325,00 eur ...............662,50 eur 9.parc.č.5399/2 záhrada vo výmere 327 m2 ..............................4560,00 eur.................2280,00 eur 10.parc.č.5400/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 123 .......1715,00 eur.................857,50 eur 11.parc.č.5400/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28 ..........390,50 eur..................195,25 eur