Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:378EX20332/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Nemčíková Andrea
Ulica:Železničná 98
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.11.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 98
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava-Podunajské Biskupice
Katastrálne územie:Podunajské Biskupice
Číslo listu vlastníctva:5338

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
13047376Orná pôdapozemok E, podiel 1/3

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mozsnyáková Soňahlásený pobyt bezdomovca Prievidza1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:41400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31050.00
Výška zábezpeky:15525.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK56 0900 0000 0050 4833 2373
Najnižšie podanie:31050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK56 0900 0000 0050 4833 2373
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§151h, §151ma a § 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.11.202309:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Najnižšie podanie bolo znížené v zmysle § 145 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom od 01.04.2017 a tvorí tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom. Záujemcovia sú povinní zložiť súdnemu exekútorovi zábezpeku. Spôsob zloženia zábezpeky: - v hotovosti v sídle exekútora (Železničná 98, Považská Bystrica) alebo na účet šekom alebo bankovým prevodom, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN: SK56 0900 0000 0050 4833 2373 s uvedením variabilného symbolu VS 203322020. Lehota na zloženie zábezpeky je do momentu začatia dražby. Zábezpeka uhrádzaná na účet musí byť na účte pripísaná najneskôr do momentu začatia dražby (overuje sa priamym náhľadom cez internetbanking). Dokladom o zložení zábezpeky je doklad o prevzatí zábezpeky exekútorom v hotovosti alebo viditeľné pripísanie zábezpeky na účet prostredníctvom internetbankingu; potvrdenie samotného záujemcu nie je dostatočné. Lehota vrátenia zábezpeky záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom, je 7 dní odo dňa termínu dražby. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. V zmysle §143 zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) vydražiteľ, pokiaľ nadobudne vec počas trvania manželstva, vec nadobúda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa manžel dražiteľa – fyzickej osoby, buď osobne zúčastnil na dražbe, kde výslovne uvedie, že s nadobudnutím predmetu dražby súhlasí a uvedie osobné identifikačné údaje, alebo dražiteľ prinesie Čestné vyhlásenie manžela s uvedením osobných identifikačných údajov a s nesporným vyhlásením, že manžel s nadobudnutím predmetu dražby súhlasí. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie najneskôr do 10 dní po udelení príklepu, a to v hotovosti súdnemu exekútorovi v mieste jeho sídla alebo šekom alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora: SK56 0900 0000 0050 4833 2373, vedený v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s., 203322020. Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; - veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovost1i pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať; - oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Vyzývam povinného, aby v čase obhliadky nehnuteľnosti umožnil záujemcom obhliadku. Upozornenie Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.