Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 1293/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.12.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Čata
Katastrálne územie:Čata
Číslo listu vlastníctva:460

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
256309záhrada
257687zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
378257rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dáša SiposováMostová 378/1, 93563 Čata1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13500.00
Výška zábezpeky:6750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:129321
Najnižšie podanie:13500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:129321
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:nie
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.11.202314:00Čata

Ďalšie informácie

predmetom dražby je rodinný dom v celosti s príslušenstvom: oplotenie, prístrešok, vonkajšie úpravy, prípojky, pozemky