Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:64EX 385/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Husťák Bohumil
Ulica:Žriedlová č.3
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.11.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Žriedlová č. 3
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice-Juh
Katastrálne územie:Južné Mesto
Číslo listu vlastníctva:13847

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
302/25787zastavaná plocha a nádvorie
302/115182zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1598302/25sklad Z-01

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ZTS VVÚ Machinery s.r.o., IČO:36607029Južná trieda 95, 040 01 Košice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:207000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:103500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002920831818
Najnižšie podanie:207000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002920831818
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.11.202309:00
20.11.202309:00

Ďalšie informácie