Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:57EX 398/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.11.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice-západ
Katastrálne územie:Terasa
Číslo listu vlastníctva:17157, 17485 a 12942

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4010/1205TTPTTP
4297/493zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
4300/3414zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
4304/14227ostatná plochaostatná plocha
4085/39záhradazáhrada
4087/247záhradazáhrada
4088/3127zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
4119/313zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
4120/494záhradazáhrada
4121/4176záhradazáhrada
4121/611zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
4122/3164záhradazáhrada
4123/116zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
4124/1184záhradsazáhrada
4125/1175záhradazáhrada
4125/210zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
412646zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
4127/1143záhradazáhrada
4128/1157záhradazáhrada
4129/1123záhradazáhrada
4130/127zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
4130/274záhradazáhrada
4309/12ostatná plochaostatná plocha
4311/2172ostatná plochaostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Borovský JozefKošice-Ťahanovce, Repová 521/48

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:26800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:26800.00
Výška zábezpeky:13400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 3982021
Najnižšie podanie:26800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS3982021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní po schválení príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.11.202310:00Budova VVaK,Borovicový háj

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. parc. .č. Ceny jednotlivých parciel: výška zábezpeky 4085/3 26,38 13,19 4087/2 137,79 68,90 4088/3 372,21 186,16 4119/3 38,11 19,06 4120/4 275,58 137,79 4121/4 515,97 257,99 4121/6 32,25 16,13 4122/3 480,79 240,40 4123/1 46,91 23,46 4124/1 539,43 269,72 4125/1 513,04 256,52 4125/2 29,32 14,66 4126 134,86 67,43 4127/1 419,23 209,62 4128/1 460,27 230,14 4129/1 360,59 180,30 4130/1 79,15 39,58 4130/2 216,94 108,47 4309/1 8,00 4,00 4311/21 287,83 143,92 4010/1 905,80 452,90 4297/4 410,92 205,46 4300/3 1 829,28 914,64 4304/1 18 677,18 9 338,59