Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:190EX 738/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Vargová Marianna
Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.11.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Nižná Slaná
Katastrálne územie:Nižná Slaná
Číslo listu vlastníctva:1127

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
830/721462ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
EKO AREAL LEWEL s.r.o.Mlynská 28, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 503886311/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13500.00
Výška zábezpeky:6750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, VS: 73822
Najnižšie podanie:13500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, VS: 73822
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie