Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:409EX 55/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Korim Juraj
Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.12.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Hankovce
Katastrálne územie:Hankovce
Číslo listu vlastníctva:75

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
611300zastavaná plocha a nádvorie
621643záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4661rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Helena MikováHankovce 461/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:47000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2203.13
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0974 2668
Najnižšie podanie:4406.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0974 2668
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.12.202310:00v mieste kde sa nachádza nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to vkladom alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora č. SK30 0900 0000 0051 0974 2668, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. VS 552020, kde do poznámky je potrebné uviesť meno záujemcu. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Záujemca musí zábezpeku zložiť alebo zloženie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázať najneskôr do začiatku dražby. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak je účastníkom dražby fyzická osoba, ktorá je v manželskom zväzku a predmet dražby má patriť do režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v takom prípade manžel/manželka musí preukázať úradne overené splnomocnenie na vykonávanie príslušných úkonov spojených s účasťou na dražbe. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 15 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet súdneho exekútora č. SK30 0900 0000 0051 0974 2668, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Vranov nad Topľou, var. symbol 552020. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozornenie Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ohliadka nehnuteľnosti Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 14.12.2023 o 10:00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu, alebo elektronicky na e-mailovej adrese juraj.korim@ske.sk.