Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX384EX301/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr., PhD., Augustín Jozef
Ulica:Moyzesova 923/49, 010 01 Žilina
PSČ + Obec:

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.12.2023
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 49
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Zborov nad Bystricou
Katastrálne územie:Zborov nad Bystricou
Číslo listu vlastníctva:1383

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1720/165zastavaná plocha a nadvorie
1720/2143zastavaná plocha a nadvorie
1720/333zastavaná plocha a nadvorie
1720/459zastavaná plocha a nadvorie
1720/530zastavaná plocha a nadvorie
1720/627zastavaná plocha a nadvorie
1720/710zastavaná plocha a nadvorie
1721/2113záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4461720/210Dom č.s. 446

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kubala Peter, nar. 03.03.1978Zborov nad Bystricou 4461/2
Kubalova Božena, nar. 01.09.1977Zborov nad Bystricou 4461/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:83000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:83000.00
Výška zábezpeky:41500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:ČSOB,a.s. SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Najnižšie podanie:83000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:ČSOB,a.s. SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie, za prevzaté vecné bremená mu prislúcha plná úhrada z rozdeľovanej podstaty. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a okresného úradu, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:znalcom neboli zistené mimoriadne riziká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.11.202309:30v priestoroch nehnuteľnosti, rodinný dom, Zborov nad Bystricou 446.

Ďalšie informácie