Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 10043/05
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.12.2023
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:RADOŠINA
Katastrálne územie:Bzince
Číslo listu vlastníctva:14

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
65/4562Záhrady
65/11215Zastavané plochy a nádvoria
65/14577Záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lipár Marián61, 95844 Turčianky1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:3250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0100432005, ŠS: IČO alebo iný
Najnižšie podanie:6500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:účet súdneho exekútora č. SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a okresného úradu (§ 137 ods. 2 Exekučného poriadku), ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom predaja. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: V zmysle ustanovení § 238 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku táto dražobná vyhláška neobsahuje ustanovenia o mieste a čase ohliadky nehnuteľnosti, nakoľko sa na toto exekučné konanie nepoužijú ustanovenia § 140 ods. 2 písm. n) a o) Exekučného poriadku. V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom draženej nehnuteľnosti je potrebné kontaktovať exekútorský úrad telefonicky na tel. č. 045/5240814 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: kancelaria@exekutorzv.sk, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť „EX 10043/05 dražba nehnuteľnosti“.