Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 846/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Rudno nad Hronom
Katastrálne územie:Rudno nad Hronom
Číslo listu vlastníctva:317

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
532/1458Zastavaná plocha a nádvorie
532/2114Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
248532/210Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Halásová TatianaHlavná 273, Hronský Beňadik1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:30.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:31900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31900.00
Výška zábezpeky:15950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 84621
Najnižšie podanie:31900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 84621
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.12.202309:30Rudno nad Hronom 248

Ďalšie informácie

Rodinný dom je samostatne stojaca murovaná stavba, ktorá má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničená. Stavba bola daná do užívania v roku 1999. Z inžinierskych sietí je dom napojený na elektroinštaláciu z verejných rozvodov, voda sa čerpá z vlastnej studne a kanalizácia sa odvádza do vlastnej žumpy. Bližšie informácie na t.č. 0905 584 525.