Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:366EX 306/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Thomka Martin
Ulica:Pavla Mudroňa 483/28
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.12.2023
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:P.Mudroňa 483/28
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Lomná
Katastrálne územie:Lomná
Číslo listu vlastníctva:1028

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
151442zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ondrísek JánLomná č. 391/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8000.00
Výška zábezpeky:4000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8275000000004014646695, VS 3062019
Najnižšie podanie:8000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8275000000004014646695, VS 3062019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad a úžitkov

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.12.202310:00Lomná

Ďalšie informácie

Obhliadka na základe predchádzajúcej telefonickej dohody so súdnym exekútorom tel.: 0903 999 459