Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 254/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.12.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Veľké Zálužie
Katastrálne územie:Veľké Zálužie
Číslo listu vlastníctva:644

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
67/3155zastavaná plocha a nádvorie
67/5235záhrada
67/917zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
36267/3rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ivan ŠipošVeľký Báb 5121/1
Marcela ŠipošováKostolná 362/8, Veľké Zálužie1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:58900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:44175.00
Výška zábezpeky:22087.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:25421
Najnižšie podanie:44175.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS: 25421
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:nie
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.12.202314:00Veľké Zálužie

Ďalšie informácie

predmetom dražby je rodinný, pozemky, záhradný domček, vonkajšie úpravy, oplotenie