Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:202EX332/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kormaník Dušan
Ulica:Nám. gen. Štefánika
PSČ + Obec:06401 Stará Ľubovňa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.gen.Štefánika 529/4
PSČ + Obec:06401 Stará Ľubovňa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Bardejov
Katastrálne územie:Bardejov
Číslo listu vlastníctva:14791

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
827844zastavané plochy a nádvoriapozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
77827Polyfunkčná budovapolyfunkčný dom, priestor č.17

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
GRANILA, s.r.o.,Stöcklova 32/77, 085 01 Bardejov5746/157436
GRANILA, s.r.o.,Stöcklova 32/77, 085 01 Bardejov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:35000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:35000.00
Výška zábezpeky:17500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8502000000002109142458
Najnižšie podanie:35000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:Stöcklova 32/77, 085 01 Bardejov
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľovi bude vydražená nehnuteľnosť zápisnične odovzdaná za účasti súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.12.202308:00Bardejov

Ďalšie informácie