Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:332EX 6/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ondrejková Eva
Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Sabinov
Obec:Brezovica
Katastrálne územie:Brezovica
Číslo listu vlastníctva:1689

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
419/6338orná pôda
421/7213903orná pôda
421/72253orná pôda
421/761482orná pôda
421/762337orná pôda
421/7631314orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Maťašová Darina rod. MaťašováLietavská 15, Bratislava-Petržalka, PSČ 851061/24

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1091.88
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1091.88
Výška zábezpeky:545.94
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK39 0200 0000 0026 4463 9255
Najnižšie podanie:1091.88
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK39 0200 0000 0026 4463 9255
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie v zmysle ust. §153 ods.1 Ex.por. neboli súdnym znalcom zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora. /§150 ods.1 Ex. por./ Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu súdnou exekútorkou, ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie./§150 ods.2 Ex. por./ Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k draženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe spolu so zápisnicou o udelení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva /§153 ods.1 EP/. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.12.202310:00na mieste samom, kde sa nehnuteľnosť nachádza - Obec Brezovica.

Ďalšie informácie

Výšku dražobnej zábezpeky je dražiteľ povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet súdnej exekútorky JUDr. Eva Ondrejková, Exekútorský úrad Bratislava, č.ú.: 2644639255/0200 vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK39 0200 0000 0026 4463 9255 BIC: SUBASKBX pod VS 621 v poznámke: meno a priezvisko dražiteľa, číslo parcely najneskôr jeden deň pred ustanoveným dražobným termínom, t.j. do 15.12.2023. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote do 30 dní odo dňa udelenia príklepu súdnou exekútorkou na č.ú.: 2644639255/0200 vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK39 0200 0000 0026 4463 9255, BIC: SUBASKBX pod VS 621 . Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľností . Rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas, je tento vydražiteľ povinný zaplatiť. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. V zmysle §166 EP spoluvlastník veci/ nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, má právo nadobudnúť spoluvlastnícky podiel pred začatím dražby a tým dražbe zabrániť, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom predaja/dražby. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Neúspešnému záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý sa nestal vydražiteľom, bude zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom na účet daného záujemcu v lehote do 5 dní odo dňa konania predmetnej dražby – na uvedený účel je každý záujemca povinný písomne pred začatím dražby predložiť písomné vyhlásenie s uvedením platobných identifikačných údajov a to čísla účtu s VS na vrátenie zábezpeky pre prípad neúspešného záujemcu. Súdna exekútorka vyzýva všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať. Vyzývajú sa všetci - oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby s upozornením, že inak také práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Povinný odovzdá vydraženú nehnuteľnosť vydražiteľovi po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu. Ust. §150 Ex.por. tým nie sú dotknuté. Zároveň žiadam Obec Brezovica a príslušný Okresný úrad Sabinov odbor katastrálny o uverejnenie podstatného obsahu vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým. Dražený spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti – pozemok je verejne dostupný na obhliadku každému záujemcovi o kúpu draženej nehnuteľnosti. V prípade záujmu o obhliadku kontaktujte exekútorský úrad JUDr. Evy Ondrejkovej, e –mailom: eva.ondrejkova@ske.sk; e-mail: eva.ondrejkova5@gmail.com; príp. na tel. číslach úradu č.tel. +421 2 20633254, +421 2 43330068 počas úradných hodín;