Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:202EX904/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kormaník Dušan
Ulica:Nám. gen. Štefánika
PSČ + Obec:06401 Stará Ľubovňa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.gen.Štefánika 529/4
PSČ + Obec:06401 Stará Ľubovňa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Prešov
Číslo listu vlastníctva:15557, 10108

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
9170/2529zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
110659170/1,9170/2bytový dombyt č.12

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Varga JozefVolgogradská 11065/20,08001 Prešov83/5966
Vargová RůženaVolgogradská 11065/20,08001 Prešov83/5966
Varga JozefVolgogradská 11065/20,08001 Prešov1/1
Vargová RůženaVolgogradská 11065/20,08001 Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:134000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:134000.00
Výška zábezpeky:67000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK85 0200 0000 0021 0914 2458
Najnižšie podanie:134000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK85 0200 0000 0021 0914 2458
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľovi bude vydražená nehnuteľnosť zápisnične odovzdaná za účasti súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.12.202308:00Prešov

Ďalšie informácie