Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:317Ex 489/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ferenc Radovan
Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.12.2023
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Obec:Stará Turá
Katastrálne územie:Stará Turá
Číslo listu vlastníctva:4470

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
138219Bytový dom
viď. ďalšie informácie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Horňáčková IvetaHurbanova 138/26, 916 01 Stará TURá1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10600.00
Výška zábezpeky:5300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Najnižšie podanie:10600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov v dome s.c.138 - § 15 odst.1 Zb c.182/1993 Z.Z.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Z obsahu exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.11.202310:00na mieste samom

Ďalšie informácie

Byt - spoluvlastnícky podiel 1/6: vchod (číslo) 26, súpisné číslo 138, poschodie 1, číslo bytu 20, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 6783/211546 Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.