Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:395EX 215/19
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Delfini Jaroslav
Ulica:Pražská 4
PSČ + Obec:04011 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pražská 4
PSČ + Obec:04011 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Rozhanovce
Katastrálne územie:Rozhanovce
Číslo listu vlastníctva:1249

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
411379/99chata

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jurik JurajJasuschova 1248/2, Košice1/6
Jurik JurajJasuschova 1248/2, Košice1/6
Darina JankovičováTulská 667/4, Banská Bystrica1/6
Darina JankovičováTulská 667/4, Banská Bystrica1/6
Jurik MariánSeňa 168, Seňa1/6
Jurik MariánSeňa 168, Seňa1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:41700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:20850.00
Výška zábezpeky:10425.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5711000000002925897293
Najnižšie podanie:20850.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5711000000002925897293
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.11.202311:00na draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Podľa ust. § 145 ods. 1 v spojení s § 140 ods. 1 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a na základe: 1. vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie: rozsudok č. 14C/545/2016 - 366 zo dňa 06.02.2019, ktorý vydal Okresný súd Košice - okolie; 2. návrhu oprávneného: Marián Jurik, Seňa 168, 044 58 Seňa, nar.: 28.12.1979, v zast. h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice, proti povinným: 1. Juraj Jurik, Jasuschova 1248/2, 044 54 Košice-Sídlisko KVP, nar.: 21.01.1959, 2. Darina Jankovičová, Tulská 667/4, 974 01 Banská Bystrica, nar.: 31.10.1953, na vykonanie exekúcie 395EX 215/19-1, na vymoženie nepeňažného plnenia – rozdelenie spoločnej veci (nehnuteľnosti) predajom (predajom nehnuteľnosti) podľa § 189 Exekučného poriadku, a na vymoženie peňažnej pohľadávky – príslušenstva vo výške 16,50 EUR; 3. poverenia na vykonanie exekúcie č. 6119262110, sp. zn. 9Ek/518/2019, zo dňa 23.05.2019, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica; 4. upovedomenia o začatí exekúcie a o spôsobe vykonania exekúcie rozdelením spoločnej veci (nehnuteľnosti) predajom (predajom nehnuteľnosti) č. 395EX 215/19-3, zo dňa 05.11.2019; 5. exekučného príkazu rozdelením spoločnej veci (nehnuteľnosti) predajom (predajom nehnuteľnosti) č. 395EX 215/19-18, zo dňa 27.05.2022; 6. upovedomenia o čase a mieste oceňovania nehnuteľností č. 395EX 215/19-20, zo dňa 27.05.2022; 7. znaleckého posudku č. 181/2022, zo dňa 02.07.2022, vypracovaný Ing. Jozefom Murinom, Lipová 4, 040 01 Košice, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 912457, 8. oznámenia o priebehu bezúspešnej dražby nehnuteľností č. 395EX 215/19-39 zo dňa 02.06.2023; 9. oznámenia o priebehu bezúspešnej ďalšej dražby nehnuteľností č. 395EX 215/19-48 zo dňa 31.10.2023; vyhlasujem ďalšiu dražbu (v poradí tretiu) nehnuteľnosti, ktorá sa bude konať dňa 15.12.2023 o 10,00 hod. na Exekútorskom úrade JUDr. Jaroslava Delfiniho, súdneho exekútora, so sídlom v Košiciach, Pražská č. 4, 2. posch., č. dverí 205. Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo vlastníctve povinných a oprávneného evidovaná na liste vlastníctva č. 1249, ktorej cena bola určená znaleckým posudkom č. 181/2022, zo dňa 02.07.2022, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Murin, Lipová 4, 040 01 Košice, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 912457. Znalcom bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo výške 41 748,50 EUR, zaokrúhlená vo výške 41 700,00 EUR (slovom štyridsaťjedentisícsedemsto eur). Dňa 18.11.2022 sa konala dražba predmetnej nehnuteľnosti, ktorej sa nezúčastnil žiadny záujemca, teda dražba nehnuteľnosti bola skončená ako bezúspešná. Podľa ustanovenia § 145 ods. 1 Exekučného poriadku, ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, ďalší termín dražby určí exekútor tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom. Najnižšie podanie je v takom prípade určené vo výške 31 275,00 EUR (tridsaťjedentisícdvestosedemdesiatpäť eur). Dňa 13.07.2023 sa konala ďalšia dražba (v poradí druhá) predmetnej nehnuteľnosti, ktorej sa nezúčastnil žiadny záujemca, teda dražba nehnuteľnosti bola skončená ako bezúspešná. Podľa tretej vety ustanovenia § 145 ods. 1 Exekučného poriadku, ak sa ani na ďalšom termíne dražby neurobilo najnižšie podanie znížené podľa druhej vety ustanovenia § 145 ods. 1 Exekučného poriadku, môže exekútor určiť, ak nejde o byt alebo dom, v ktorom má povinný trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, ďalší termín dražby, a to tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho termínu dražby; v takom prípade môže najnižšie podanie tvoriť polovica ceny určenej znaleckým posudkom. Najnižšie podanie je v takom prípade určené vo výške 20 850,00 EUR (dvadsaťtisícosemstopäťdesiat eur). Vzhľadom na to, že predmetná nehnuteľnosť nie je zaťažená závadami, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie, všeobecná hodnota nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom vo výške 41 700,00 EUR. Označenie nehnuteľnosti, jej príslušenstva a vlastníka, všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom, najnižšie podanie a výška zábezpeky: - chata so súpisným číslom 41, nachádzajúcej sa na parcele registra C číslo 1379/99 (zastavaná plocha a nádvorie) vrátane súčasti a príslušenstva k uvedenej nehnuteľnosti, t. j. prístrešok – sklad náradia, prístrešok na drevo, oplotenie pozemku, studňa č. 1, studňa č. 2, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka, žumpa, vodovodná prípojka zo studne, spevnené plochy zo zámkovej dlažby, drenáž, vonkajšie schody, altánok, domáca vodáreň, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Rozhanovce, obec Rozhanovce, okres Košice - okolie, zapísanej na liste vlastníctva č. 1249, ktorý je vedený Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálnym odborom, a ktorá je vo vlastníctve oprávneného v podieloch 1/6 a 1/6, povinného v 1. rade v podieloch 1/6 a 1/6 a povinnej v 2. rade v podieloch 1/6 a 1/6. - všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo výške 41 700,00 EUR (§ 139 ods. 2 Exekučného poriadku); - najnižšie podanie vo výške 20 850,00 EUR (§ 145 ods. 1, tretia veta Exekučného poriadku); - výška zábezpeky vo výške 10 425,00 EUR (§ 142 ods. 1 Exekučného poriadku). Spôsob zloženia zábezpeky: Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Košice, číslo účtu IBAN SK57 1100 0000 0029 2589 7293, BIC (SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol: 21519, konštantný symbol: 0308. Finančné prostriedky predstavujúce zábezpeku musia byť pripísané na účet súdneho exekútora najneskôr do začatia dražby, t. j. dňa 15.12.2023 do 10,00 hod., inak sa bude na záujemcu hľadieť, že nesplnil podmienky zloženia zábezpeky a nebude pripustený k dražbe ako dražiteľ. Dražobná zábezpeka bude neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil zábezpeku na účet súdneho exekútora, vrátená do 5 dní odo dňa konania dražby. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Košice, číslo účtu IBAN SK57 1100 0000 0029 2589 7293, BIC (SWIFT) TATRSKBX, variabilný symbol: 21519, konštantný symbol: 0308. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Spoluvlastník nehnuteľnosti môže zabrániť predaju nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora bankovým prevodom sumu vo výške najnižšieho podania toho ktorého draženého podielu. Na základe zaplatenia najnižšieho podania nadobudne vlastníctvo k draženým nehnuteľnostiam. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Odhad závad pre vydražiteľa a ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi: Vydražiteľ nemusí prevziať bez započítania na najvyššie podanie žiadnu závadu. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ustanovenia o prechode závad a úžitkov z nehnuteľností: Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Závady viaznuce na nehnuteľnosti: - vecné bremeno zo zákona, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania – žiadne; - záložné práva zo zákona, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania – žiadne; - nájomné práva, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania – žiadne. Výzvy a upozornenia tretím osobám: Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. Vyzývam osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak sa takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia a udelením príklepu predkupné právo zaniká. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: Záujemcovia o dražbu môžu vykonať obhliadku draženej nehnuteľnosti dňa 28.11.2023 o 11,00 hod., a to po predchádzajúcej dohode so súdnym exekútorom. Výzva povinnému: Vyzývam povinných a oprávneného, aby v určenom čase umožnili záujemcom obhliadku. Podľa ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku, povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti súdneho exekútora. Podľa ust. § 141 ods. 6 Exekučného poriadku, na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je súdny exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na dražené nehnuteľnosti prístup. Ďalšie podmienky: Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa dostaví na dražbu v termíne dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. V prípade, že je záujemca ženatý (vydatá) a nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, prípadne zúžené, musí preukázať súhlas druhého manžela s kúpou nehnuteľnosti na predmetnej dražbe. Právnická osoba sa preukazuje výpisom z príslušného registra, nie starším ako 3 mesiace a štatutárny orgán sa preukazuje platným dokladom totožnosti. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydražiteľ, ktorý nezaplatil najvyššie podanie včas (v prípade opätovnej dražby) a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis. Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu. O udelení príklepu spíše exekútor zápisnicu. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, kto vzniesol proti udeleniu príklepu námietky. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti; opätovná dražba sa však nekoná, ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie pred vykonaním opätovnej dražby. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2. O dražbe upovedomí exekútor aj vydražiteľa, ktorý nezaplatil najvyššie podanie včas. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. Námietky sa zapíšu do zápisnice. O námietkach rozhodne súd.