Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:288EX 495/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Štorek Jozef
Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.12.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Tajná
Katastrálne územie:Tajná
Číslo listu vlastníctva:309

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1017/21098zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
981017/2dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Szádovská KlaudiaSídl. Kaška 966/8, 95201 Vráble5/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9000.00
Výška zábezpeky:4500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Najnižšie podanie:9000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Dražená nehnuteľnosť nemá žiadne závady, ktoré by vydražiteľ bol povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.11.202311:00Tajná 98

Ďalšie informácie

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Najvyššie podanie je vydražiteľ povinný zaplatiť v lehote 60 dní odo dňa udelenia príklepu. Najvyššie podanie ako aj dražobnú zábezpeku je možné zaplatiť vkladom alebo prevodom na č. účtu vedeného vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Mestská pobočka Nové Zámky, číslo účtu v tvare IBAN: SK40 0200 0000 0012 9609 9453, VS: 49522, ŠS: IČO alebo iný identifikátor vydražiteľa, ktorý bude oznámený súdnemu exekútorovi. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Najvyššie podanie sa považuje za uhradené až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet exekútora. Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku a to v hotovosti alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora nasledovne: Pri zložení v hotovosti sa zábezpeka musí zložiť vkladom na účet exekútora: IBAN: SK40 0200 0000 0012 9609 9453, VS: 49522, ŠS: IČO, RČ záujemcu najneskôr v deň konania dražby do času začatia dražby a do poznámky pre prijímateľa sa musí uviesť text “dražobná zábezpeka” a meno a priezvisko, resp. obchodné meno záujemcu o dražbu. Dokladom o zložení zábezpeky v tomto prípade je doklad vystavený bankou o vklade finančných prostriedkov na uvedený účet exekútora. Adresou miesta, kde môže byť dražobná zápezpeka zložená je aktuálna adresa sídla Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava, skrátený názov VÚB a.s. Bratislava uvedená v Obchodnom registri alebo adresa ktorejkoľvek jej pobočky. Pri zložení prevodom na účet exekútora sa zábezpeka musí zložiť prevodom na účet súdneho exekútora IBAN: SK40 0200 0000 0012 9609 9453, VS: 49522, ŠS: IČO, RČ záujemcu a to tak, aby finančné prostriedky zodpovedajúce výške zábezpeky boli pripísané na uvedený účet exekútora najneskôr jeden deň pred dňom konania dražby a do poznámky pre prijímateľa sa musí uviesť text “ dražobná zábezpeka” a meno a priezvisko, resp. obchodné meno záujemcu o dražbu. Dokladom o zložení zábezpeky pre tento prípad je výpis z predmetného účtu exekútora. Dražobná zábezpeka bude vrátená záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom nasledovne: Ak bola zápezpeka zložená prevodom na účet exekútora, potom bude táto zábezpeka vrátená na účet, z ktorého bola na účet exekútora poukázaná a to v lehote 10 pracovných dní od skončenia dražby. Ak bola zábezpeka vložená vkladom na účet exekútora, potom bude táto zábezpeka vrátená v lehote do 10 pracovných dní od skončenia dražby na účet, ktorý exekútorovi písomne oznámi v deň dražby bezodkladne po jej skončení, záujemca o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom. Inak bude zábezpeka vrátená poštovou poukážkou na adresu záujemcu o dražbu, ktorý nie je vydražiteľom a to v lehote do 10 pracovných dní od skončenia dražby. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: žiadne Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Dražená nehnuteľnosť nemá žiadne závady, ktoré by vydražiteľ bol povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.