Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:128EX 572/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Palša Igor
Ulica:Masarykova 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.01.2024
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Masarykova 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Poprad
Číslo listu vlastníctva:4911

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
98892987/2747garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tököly PeterLudvíka Svobodu 2493/54, 058 01 Poprad1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5802000000001896926053, VS 57218
Najnižšie podanie:28000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5802000000001896926053, VS 57218
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa obsahu spisu a znaleckého posudku nie sú známe žiadne závady, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Okrem tiarch uvedených na výpise z listu vlastníctva č. 4911 nie sú známe žiadne iné práva spojené s nehnuteľnosťou, resp. závady viaznuce na nehnuteľnosti. Právny vzťah k pozemku parcela KN C č. 2987/274 nie je evidovaný na liste vlastníctva č. 4911. V operáte „E“ je garáž postavená na časti pozemku KN E parc č. 3835/40 evidovaná na liste vlastníctva č. 145 vo vlastníctve SR, správca ŽSR. Právny vzťah k pozemku parcela KN C č. 2987/550 je evidovaný na výpise z listu vlastníctva č. 6319 vo vlastníctve fyzickej osoby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po splnení podmienok uvedených v § 150 Exekučného poriadku povinný odovzdá vydražené nehnuteľnosti vydražiteľovi.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202413:30pri objekte nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného (LV č. 4911, k.ú.: Poprad), t.j. garáž so súpisným číslom 9889 na ulici Ludvíka Svobodu, 058 01 Poprad.

Ďalšie informácie

D R A Ž O B N Á V Y H L Á Š K A /§140 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov/ Súdny exekútor Mgr. Igor Palša so sídlom v Prešove, na ul. Masarykovej č. 13, určuje termín dražby v zmysle ust. § 140 ods. 1 Exekučného poriadku: Dražba nehnuteľnosti sa vykoná dňa 24.01.2024 o 11.00 hod. v mieste sídla Exekútorského úradu Prešov, súdneho exekútora Mgr. Igora Palšu, na ul. Masarykovej č. 13 v Prešove. Označenie nehnuteľností, ktoré sú predmetom dražby: - nehnuteľnosti zapísané na katastrálnom odbore Okresného úradu Poprad, katastrálne územie Poprad, list vlastníctva č. 4911: Stavby súpisné číslo 9889 na pozemku parcelné číslo 2987/274 – garáž Vlastník nehnuteľností: Peter Tököly, nar. 03.09.1968, Ludvíka Svobodu 2493/54, 058 01 Poprad, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Všeobecná hodnota nehnuteľností: všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu povinného o veľkosti 1/1 stavieb a pozemkov je spolu: 28 000,00 EUR. /Podľa znaleckého posudku č. 233/2023 znalca Ing. Igora Molitorisa zo dňa 26.09.2023, bola určená na sumu, ktorá po zaokrúhlení predstavuje sumu vo výške 28 000,00 EUR./ Výška zábezpeky je 14 000,00 EUR. Podľa ust.§ 142 ods. 1 Exekučného poriadku sú záujemcovia o kúpu dražených nehnuteľností povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa ust. § 142 ods. 2 Exekučného poriadku, a to v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora. 128EX 572/18 Účet súdneho exekútora, na ktorý záujemca o kúpu dražených nehnuteľností zloží v zmysle ust. § 142 ods. 1 Exekučného poriadku zábezpeku je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., účet číslo IBAN: SK58 0200 0000 0018 9692 6053. Pri zložení dražobnej zábezpeky na účet súdneho exekútora sú záujemcovia o kúpu dražených nehnuteľností povinný uvádzať variabilný symbol VS 57218. V zmysle ust. § 140 ods. 2 písm. d) : - lehota na zloženie zábezpeky na účet súdneho exekútora je najneskôr do 22.01.2024 - adresa miesta, kde môže byť zložená dražobná zábezpeka je Masarykova 13, 080 01 Prešov - dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je výpis z účtu - dražobná zábezpeka bude záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom vrátená v lehote 3 pracovných dní odo dňa vykonania dražby prevodom na ním označený účet. Najnižšie podanie podľa ust. § 142 ods. 2 Exekučného poriadku predstavuje sumu vo výške 28 000,00 EUR. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa udelenia príklepu (§142 ods. 3 Exekučného poriadku), na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Bratislava, pobočka Prešov, účet číslo IBAN: SK58 0200 0000 0018 9692 6053, VS 57218. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka (§142 ods. 4 Exekučného poriadku). Podľa obsahu spisu a znaleckého posudku nie sú známe žiadne závady, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Okrem tiarch uvedených na výpise z listu vlastníctva č. 4911 nie sú známe žiadne iné práva spojené s nehnuteľnosťou, resp. závady viaznuce na nehnuteľnosti. Právny vzťah k pozemku parcela KN C č. 2987/274 nie je evidovaný na liste vlastníctva č. 4911. V operáte „E“ je garáž postavená na časti pozemku KN E parc č. 3835/40 evidovaná na liste vlastníctva č. 145 vo vlastníctve SR, správca ŽSR. Právny vzťah k pozemku parcela KN C č. 2987/550 je evidovaný na výpise z listu vlastníctva č. 6319 vo vlastníctve fyzickej osoby. Podľa ustanovení § 153 Exekučného poriadku: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (§ 151 h, §151 ma a 151 md Občianskeho zákonníka). Podľa ustanovení § 150 Exekučného poriadku: Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Po splnení podmienok uvedených v § 150 Exekučného poriadku povinný odovzdá vydražené nehnuteľnosti vydražiteľovi. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. 128EX 572/18 Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie vyzývam, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, s upozornením, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. Veriteľov vyzývam, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Vyzývam, aby sa uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázalo pred začatím dražby a upozorňujem, že inak by sa také práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia, a že udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho podľa ust. § 142 ods. 1 Exekučného poriadku preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Oznamujem čas a miesto obhliadky nehnuteľností: Obhliadka dražených nehnuteľností sa uskutoční dňa 19.01.2024 o 13.30 hod. pri objekte nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného (LV č. 4911, k.ú.: Poprad), t.j. garáž so súpisným číslom 9889 na ulici Ludvíka Svobodu, 058 01 Poprad. Povinného v y z ý v a m, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Povinný umožní podľa ust. § 141 ods. 4 Exekučného poriadku obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je podľa ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. V Prešove, dňa 24.10.2023 Mgr. Igor P a l š a súdny exekútor Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Dominika Ožvoldová 128EX 572/18 Dražiteľ je povinný sa preukázať:  dokladom totožnosti  v prípade právnickej osoby sa vyžaduje overená fotokópia výpisu z obchodného registra a overená plná moc podpísaná konateľom spoločnosti k zastupovaniu na dražbe  v prípade fyzickej osoby – podnikateľa overená fotokópia živnostenského listu a overená plná moc k zastupovaniu na dražbe  doklad o úhrade dražobnej zábezpeky (výpisom z účtu)  ak je dražiteľom jeden z manželov (fyzická osoba), počas trvania manželstva je povinný sa preukázať súhlasom druhého manžela, že nadobúda predmet dražby do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  označenie čísla účtu, na ktorý má byť záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom vrátená dražobná zábezpeka Dražobná vyhláška sa podľa ust. § 141 Exekučného poriadku doručuje oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkovi a každému, kto má k nehnuteľnosti vecné alebo predkupné právo, ak sú zjavné zo spisov alebo z katastra nehnuteľností, a podľa ust. § 141 ods. 2 Exekučného poriadku Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Podľa ust. § 141 ods. 2 Zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, bola dražobná vyhláška vyvesená na úradnej tabuli exekútora a exekútor požiadal obec, v ktorej obvode je nehnuteľnosť, aby podstatný obsah vyhlášky uverejnila spôsobom v mieste obvyklým. Zároveň exekútor požiadal Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, aby uverejnili vyhlášku na svojej úradnej tabuli. Dražobná vyhláška bola zaslaná ministerstvu na zverejnenie v Obchodnom Vestníku.