Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:256EX 434/2022
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Papcunová Zuzana
Ulica:Hlavná 68
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.12.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Medzev
Katastrálne územie:Medzev
Číslo listu vlastníctva:1002

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
parcela registra C č. 1427147zastavaná plocha a nádvorie
parcela registra C č. 142842zastavaná plocha a nádvorie
parcela registra C č. 1429425zastavaná plocha a nádvorie
parcela registra C číslo 14301záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6731427rodinný dom
1427letná kuchyňa
1428garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Slavomír BiharyGrunt 673/132, 044 25 Medzev1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:51200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:51200.00
Výška zábezpeky:19200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5702000000001713034053
Najnižšie podanie:38400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5702000000001713034053
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:o udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností; o tom je povinný upovedomiť súdnu exekútorku.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:o udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľností, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.12.202311:00Grunt 673/132, 044 25 Medzev

Ďalšie informácie

Termín obhliadky dražených nehnuteľností je stanovený na 08.12.2023 (piatok) o 11,00 hod., a to len pre záujemcov, ktorí sa nahlásia najneskôr do 05.12.2023 (utorok) do 14,00 hod. telefonicky na tel. číslach 055/644 33 03, +421 915 043 232, alebo mailom na adrese zuzana.papcunova@ske.sk, exekutor@papcunova.sk.