Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:202EX376/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kormaník Dušan
Ulica:Nám. gen. Štefánika
PSČ + Obec:06401 Stará Ľubovňa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.gen.Štefánika 529/4
PSČ + Obec:06401 Stará Ľubovňa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Humenné
Obec:Topoľovka
Katastrálne územie:Topoľovka
Číslo listu vlastníctva:1014,1100,1105,1113,1118,1434,1436,1437,603

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
399/91826trvalý trávny porast
369/91241trvalý trávny porast
366/81043trvalý trávny porast
369/8639orná pôda
366/15396trvalý trávny porast
369/15684trvalý trávny porast
369/3575trvalý trávny porast
369/281050trvalý trávny porast
369/34340trvalý trávny porast
403/24852orná pôda
366/17324trvalý trávny porast
369/17923trvalý trávny porast
402/2748orná pôda
366/61043trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka3/6
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka1/4
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka4/28
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka4/8
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka1/1
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka26/504
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka52/504
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka1/6
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka1/6
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka1/9

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:20500.00
Výška zábezpeky:10250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8502000000002109142458
Najnižšie podanie:20500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8502000000002109142458
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľovi bude vydražená nehnuteľnosť zápisnične odovzdaná za účasti súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.12.202308:00Topoľovka

Ďalšie informácie