Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:83EX 46/23-P
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kohút Peter
Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.12.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Brehy
Katastrálne územie:Brehy
Číslo listu vlastníctva:1845

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
932295zastavané plochy a nádvorie
933490záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
307932Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hrubý JánBrehy 307, 968 01 Brehy1/14

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2060.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2060.00
Výška zábezpeky:1030.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Najnižšie podanie:2060.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- Exekučné záložné právo ExÚ Rimavská Sobota – JUDr. Ing. Ján Gasper PhD. – súdny exekútor, v konaní č. EX 143/2013/G v prospech Jana Šafránková, Rimavská Sobota
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti ihneď po udelení príklepu, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Vlastníctvo je podmienené schválením udeleného príklepu súdom.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:udelením príklepu nezanikajú závady: - Exekučné záložné právo ExÚ Rimavská Sobota – JUDr. Ing. Ján Gasper PhD. – súdny exekútor v konaní č. EX 143/2013/G v prospech Jana Šafránková, Rimavská Sobota

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.12.202310:00Brehy 307

Ďalšie informácie