Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:366EX 52/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Thomka Martin
Ulica:Pavla Mudroňa 483/28
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:P.Mudroňa 483/28
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žilina
Katastrálne územie:Žilina
Číslo listu vlastníctva:6411

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1329/190zastavané plochy a nádvoria
1329/2144zastavané plochy a nádvoria
1329/3136zastavané plochy a nádvoria
1329/452zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Ľuboš ĎuračkaDlhé Pole 9001/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29550.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29550.00
Výška zábezpeky:14755.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8275000000004014646695, VS: 522019
Najnižšie podanie:29550.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8275000000004014646695, VS: 522019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Neboli zistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.12.202310:00Žilina

Ďalšie informácie

Obhliadka na základe predchádzajúcej telefonickej dohody - 0903 999 459