Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:283Ex 211/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava- Karlova Ves
Katastrálne územie:Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva:

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
lekáreň - nebytový priestor nezapísaný v katastri nehnuteľností

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Stavebné bytové družstvo Bratislava IVPolianky 9, 841 01 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:317000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:317000.00
Výška zábezpeky:158500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052, TATRSKBX, VS 21119
Najnižšie podanie:317000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052, TATRSKBX, VS 21119
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby, a to nájomné právo v prospech nájomcu - PharmDr. Hildy Petrovičovej, so sídlom Pribišova 4, 841 05 Bratislava, na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorá je uzavretá s vlastníkom draženej nehnuteľnosti ako prenajímateľom do 31.12.2023.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie exekučné záložné právo, je oprávnený v tomto exekučnom konaní. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti zapísané v zápisnici o zexekvovaní nehnuteľnosti nezapísanej v katastri nehnuteľností budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poriadia ich vzniku.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.12.202310:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, kontaktná osoba Martin Cirbus 0915 695 540

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť nezapísaná v katastri nehnuteľností vo vlastníctve povinného Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00169731, a to nebytový priestor nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v budove súpisné číslo 5738, postavenej na pozemku parcelné číslo 1669/558, zapísanej na LV č. 3513, obec Bratislava- m.č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves a v bytovom dome súpisné číslo 3099, postavenom na pozemku parcelné číslo 1669/108, obec Bratislava- m.č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves. Na obhliadke nehnuteľností vo vlastníctve povinného bol stotožnený jeden nebytový priestor a neboli zistené ani identifikované tri priestory, tak ako sú uvedené na liste vlastníctva číslo 3513, k. ú. Karlova Ves. Stotožnený nebytový priestor nezapísaný na liste vlastníctva sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v budove súpisné číslo 5738, postavenej na pozemku parcelné číslo 1669/558 a v bytovom dome súpisné číslo 3099, postavenom na pozemku parcelné číslo 1669/108. Stavebnotechnický popis nehnuteľnosti: Stotožnený nebytový priestor sa z časti nachádza v dvojpodlažnej budove súp. č. 5738 a z časti v jedenásť podlažnom bytovom dome súp. č. 3099, ktoré boli dané do užívania v roku 1994. Priestor je umiestnený na prvom nadzemnom podlaží s hlavným vchodom do predajne zo spevnených plôch námestia Dlhé diely a vedľajší vchod pre personál od Pribišovej ulice. Stavby sú založené predpokladám na železobetónovej základovej doske alebo pilótach vr. hydroizolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Nosný systém tvorí železobetónová montovaná sústava stien, komunikačných a inštalačných jadier, stropov s rovným podhľadom, Obvodový plášť predpokladám panelový. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvorí kontaktný zatepľovací systém s ušľachtilou tenkovrstvovou omietkou. Dvojpodlažná časť predpokladám bez zateplenia s keramickým obkladom. Strešná konštrukcia je plochá strecha predpokladám vrátane tepelne izolácie a hydroizolácie na báze PVC. Vstupné a komunikačné priestory majú povrchové úpravy podláh predpokladám z keramickej dlažby, steny biele maľby, chodby na podlažiach vápenné hladné omietky. Dom je napojený na inžinierske siete- el. energia, vodovod, teplovod, kanalizácia, telekomunikácie a internet. Priestor pozostáva z ôsmich miestností- predajňa, laboratórium, kancelária, 3x sklad, umyváreň, denná miestnosť (kuchyňa) a z príslušenstva- zádverie, 2x chodba, sociálne zázemie, 2x malý sklad, predsieň. Bol v ostatných rokoch modernizovaný prispôsobený hygienickým štandardom na požiadavku prevádzky lekárne. Vstupné dvere do predajne sú hliníkové s izolačným dvojsklom. V zádverí dvere oceľové s jednoduchým zasklením. Zadné vedľajšie vstupné dvere plné oceľové + oceľové s jednoduchým zasklením a kovovými mrežami v oceľových zárubniach. Zasklené steny predajne a laboratória kovové s dvojitým zasklením. Vnútorné povrchové úpravy- podlahy v predajni, predsieni a sociálnom zázemí keramické dlažby, v ostatných miestnostiach PVC + PVC soklík. Steny a stropy hladké vápennocementové omietky a biele maľby, niektoré inštalácie s SDK kapotážou, v kancelárií kazetový podhľad so zapustenými bodovými svietidlami. V soc. miestnostiach a v kuchyni za linkou keramické obklady. Vnútorné vybavenia- kuchynská linka –spodné skrinky- v kuchyni 1x antikorový drez, v umyvárni 2x kuchynský antikorový drez, v soc. zázemí murovaný sprchový kút, keramické umývadlo, WC keramická misa s predstennou keramickou nádržkou, 1x výlevka. Vykurovacie telesa liatinové radiátory vr. termostatických hlavíc s teplovodným potrubným a zdrojom tepla z centralizovaného zdroja, v predajni klimatizačná jednotka, VZT potrubie pod stropom v skladoch viditeľné, kamerový systém v prednej časti, svetelná a motorická elektroinštalácia, požiarny hydrant. Porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom: Pôdorys prevzatý zo znaleckého posudku č. 44/2021, ktorý bol v totožnej veci vypracovaný v roku 2021, bol porovnaný s aktuálnym stavom a bol zistený súlad. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup. Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť najneskôr v deň konania dražby do 9.45 hodiny a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na vyššie uvedený bankový účet súdneho exekútora. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby., t.j. do 9.45 hod. Súdny exekútor bezodkladne po vykonaní dražby zloženú dražobnú zábezpeku vráti záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom na ním oznámený bankový účet alebo v hotovosti.