Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:186EX 130/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Varga Rudolf
Ulica:Hlavná 26/5
PSČ + Obec:92901 Dunajská Streda

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.12.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná 26/5
PSČ + Obec:92901 Dunajská Streda

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Dunajská Streda
Katastrálne územie:Dunajská Streda
Číslo listu vlastníctva:5197

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2833/3680Ostatná plocha
2833/18539Ostatná plocha
2833/1924Ostatná plocha
2833/24723Zast. plocha a nádv.
2833/251112Zast. plocha a nádv.
2833/40171Zast. plocha a nádv.
3120/30851Zast. plocha a nádv.
3120/32783Zast. plocha a nádv.
3120/39143Zast. plocha a nádv.

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
52963120/3920Administratívna budova
58252833/241Sklad materiálu
64182833/2520Výrobná hala
64612833/4020Prístrešok na uskl. stav. materiálu
Technológia: zariadenie na výrobu betónovej zmesi

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
EUROSTAV - DS, a.s.Dunajská Streda, Priemyselná 5296/2A, 929 011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:815061.32
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:815061.32
Výška zábezpeky:407530.66
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5109000000000021897902
Najnižšie podanie:815061.32
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5109000000000021897902
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené žiadne závady.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako aj prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.12.202309:00Priemyselná 5296/2A, Dunajská Streda, 929 01

Ďalšie informácie

Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti a technológie je povinný zložiť zábezpeku na horeuvedené č.ú. a použiť VS 1302022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť \"označenie dražiteľa\". Dokladom o zložení zábezpeky je viditeľné pripísanie na účet SE s použitím správneho VS. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je dňa 20.12.2023 od 08:00 do 08:45 hod. Záložné práva zapísané na LV č. 5197 pre k.ú. Dunajská Streda, ktoré patria oprávnenému udelením príklepu zanikajú. Záložné práva, ktoré sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv po záložnom práve oprávneného, udelením príklepu zanikajú.