Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120 EX 709/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Dubodiel
Katastrálne územie:Dubodiel
Číslo listu vlastníctva:2187

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
23512193orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Krehlíková Renátaobec Ratkovo1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1593.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1593.00
Výška zábezpeky:796.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Najnižšie podanie:1593.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Zákonné vecné bremeno v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.12.202310:00v priestoroch nehnuteľnosti. V prípade záujmu o obhliadku je nutné kontatkovať súdneho exekútora minimálne 5 dni vopred na č. tel. 0907 194 223

Ďalšie informácie