Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX1493/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kvasňovská Denisa (Regináčová Mihalová)
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.12.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Galanta
Katastrálne územie:Galanta
Číslo listu vlastníctva:135

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1047/1386zastavaná plocha a nádvorie
1047/233zastavaná plocha a nádvorie
1048334záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3321047/110rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Sedláček VladimírVinohrady nad Váhom, 1361/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:14000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Najnižšie podanie:28000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6209000000000445717864
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.12.202310:00Ulica Vodárenská 11, Galanta
08.12.202310:00Ulica Vodárenská 11, Galanta
13.12.202310:00Ulica Vodárenská 11, Galanta

Ďalšie informácie

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Zábezpeka musí byť zložená na depozitný účet súdneho exekútora, vedeného v Slovenskej sporiteľni a.s., mestská pobočka Košice č. účtu: SK6209000000000445717864, GIBASKBX, K.S.: 0558, V.S.: 149312 najneskôr 1 deň pred konaním dražby. Zábezpeku možno zložiť v hotovosti aj do depozitnej pokladne exekútora na Exekútorskom úrade najneskôr 1 deň pred konaním dražby. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie na nehnuteľnosti nie sú žiadne. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie v lehote 50 dní od udelenia príklepu na vyššie uvedený depozitný účet súdneho exekútora, pričom na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Prehliadka nehnuteľnosti: Dražený objekt bude možné obhliadnuť dňa 06.12.2023 o 10:00 hod. a dňa 08.12.2023 o 10:00 hod. priamo na mieste Ulica Vodárenská 11, Galanta. V prípade nesprístupnenia objektu za účelom obhliadky dňa 06.12.2023 o 10:00 hod. a dňa 08.12.2023 o 10:00 hod., bude možné objekt obhliadnuť dňa 13.12.2023 v čase o 10:00 hod., priamo na mieste Ulica Vodárenská 11, Galanta, pričom exekútor bude postupovať v súlade s ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého si je exekútor alebo jeho zamestnanec na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti oprávnený vymôcť na draženú nehnuteľnosť prístup. Záväzné podmienky dražby : l. Súdny exekútor vyzýva fyzické a právnické osoby, ktoré sú odkázané svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať /§ 531, §532 Občianskeho zákonníka/. 3. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle §55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenia týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujú sa, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. 4. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo sa upozorňujú, že predkupné právo môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia a že udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky. Súdny exekútor ešte pred začatím dražby rozhodne, či predkupné právo je preukázané. V prípade uznania predkupného práva a zaplatenia dražobnej zábezpeky sa v prípade rovnosti podania niekoľkých dražiteľov príklep tomu, kto má predkupné právo vecnej povahy, alebo tomu kto je spoluvlastník. V zmysle §166 ods. 2 Exekučného poriadku spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. 5. Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti, je občanom SR, alebo právnická osoba, ktorá sa preukáže originálom výpisu z obchodného registra, alebo jeho osvedčenou kópiou, v zastúpení štatutárnym orgánom. 6. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku najneskôr 1 deň pred dražbou, sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa dražby nemôže zúčastniť. Registrácia na dražbu - zápis dražiteľov je v deň konania dražby od 09:00 hod. do 10:00 hod. Po uzavretí registrácie už nie je možné zúčastniť sa dražby ako dražiteľ, tomu záujemcovi, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku, alebo nebol zaregistrovaný. 7. Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najnižší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 500,00 Eur. 8. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schválil a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. 9. Neúspešným dražiteľom sa vráti dražobná zábezpeka najneskôr do 14 dní odo dňa konania dražby. 10. Povinný sa vyzýva, aby vo vyššie určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti. 11. Bližšie informácie ohľadne dražených nehnuteľností, ako aj samotnej dražby je možné získať na Exekútorskom úrade Košice - č. tel. 055/6229884. Poučenie: Proti dražobnej vyhláške nie je možné podať námietky.