Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 225/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Nenince
Katastrálne územie:Nenince
Číslo listu vlastníctva:1110

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1495/2216Zastavaná plocha a nádvorie
1495/4655Trvalý trávny porast
1554/3665Trvalý trávny porast
1556/2727Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1495/22Záhradná chatkanezapísaná v KN
1495/46Podzemná pivnicanezapísaná v KN

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ohajda MilanJanka Kráľa 217/19, Nenince1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5700.00
Výška zábezpeky:2850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 22521
Najnižšie podanie:5700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 22521
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.12.202309:30Obecný úrad Nenince

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú aj nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností. Záhradná chatka: nehnuteľnosť sa nachádza na parc. č. 1495/22 v k.ú. Nenince, má dve nadzemné podlažia, stavba nie je dokončená. Objekt má v prednej časti charakter záhradnej chatky, z ktorej je vnútorným schodiskom prechod do pozemnej pivnice za objektom. Dispozične sa v prízemí nachádza vstupná miestnosť so schodiskom do podzemnej pivnice. Druhé podlažie je prístupné samostatným vstupom zo zadnej časti chatky, sú v ňom jedna miestnosť a dve loggie na obidvoch štítových stranách stavby. Konštrukčne ide o murovanú stavbu postavenú vo svahovitom teréne, pričom predná strana je v úrovni terénu prístupovej cesty, zadná strana je osadená do svahu, podzemné časti stavby sú so zvislou izoláciou. Základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie murované z tvárnic, stropy montované keramické, strecha sedlová, krytina škridlová pálená, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky nie sú vyhotovené, vnútorné omietky prízemia vápenné hladké, na poschodí nie sú vyhotovené, podlahy sú betónové, s cementovým poterom, schodisko do podzemnej pivnice je betónové. Okná v prízemí sú zo sklobetónových tvárnic, na poschodí drevené zdvojené, dvere v prízemí plechové otváravé, vstupné dvere do poschodia drevené otváravé. Chata je napojená na elektroinštaláciu a prípojku vody z verejných rozvodov, v prízemí je nástenné plechové umývadlo s ventilom len na studenú vodu. Ostatné vybavenie stavba nemá. Podzemná pivnica: V zadnej časti za chatkou na parcele č. 1495/46 sa nachádza klembová tehlová podzemná pivnica, ktorá je prístupná vnútorným schodiskom z prízemia chatky.