Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359Ex 656/22
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.12.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Zvolen
Katastrálne územie:Zvolen
Číslo listu vlastníctva:5080

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
25841318/59Bytový dom, ul. Bystrický rad
25841318/69Bytový dom, ul. Bystrický rad
25841318/79Bytový dom, ul. Bystrický rad
25841318/89Bytový dom, ul. Bystrický rad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jancík JozefBystrický rad 2584/11, Zvolen1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:55700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:41775.00
Výška zábezpeky:20887.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 65622
Najnižšie podanie:41775.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 65622
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.12.202309:00Bystrický rad 2584/11, Zvolen

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je byt č. 10 na 4. poschodí, vchodu č. 11, ako aj podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 7426/296148. Jedná sa o byt, ktorý pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, predsieň, chodba, kúpelňa, WC a dve pivnice nachádzajúce sa v I. podzemnom podlaží. Podlahová plocha bytu s pivnicami je 73,37 m2. Súčasťou bytu je aj loggia o výmere 2,73 m2. Predmetom dražby je aj podiel: 3713/296148 k pozemkom parc.č. CKN 1318/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2, CKN 1318/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2, CKN 1318/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2, CKN 1318/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2, vedeným na LV č. 7937, okres Zvolen, obec Zvolen, k.ú. Zvolen. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.