Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 277/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Pinter Miroslav
Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Bučany
Katastrálne územie:Bučany
Číslo listu vlastníctva:2094

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
976/591813záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Boris RastislavJána Smreka 6166/5, 841 07 Bratislava1/2
Boris ĽubošZávadská 7618/16, 831 06 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16700.00
Výška zábezpeky:8350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK64 0900 0000 0050 3678 2924, VS 27722, Dražba
Najnižšie podanie:16700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK64 0900 0000 0050 3678 2924, VS 27722
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:V zmysle § 153 ods. 1 Exekučného poriadku neboli zistené také práva a závady na oceňovaných nehnuteľnostiach, ktoré by mali vplyv na najvyššie podanie. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na podiel na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky podielu na nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby (t.j. nájomné práva). Vydražiteľ nadobudne podiel na nehnuteľnosti nezaťaženú záložným právom okrem zákonného záložného práva.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom podielu na nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s podielom na nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženého podielu na nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.12.202310:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Pozemok sa nachádza v extraviláne obce Bučany, okres Trnava. Pozemok je v stave reg. \"E\" . Lokalita, kde sa pozemok nachádza je mimo riešeného územia územným plánom obce. Prístup je zabezpečený po spevnenej účelovej poľnohospodárskej komunikácii. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená podľa vyhl. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 500/2005 Z.z., vyhlášky č. 534/2008 Z.z. a vyhlášky č. 33/2009 Z.z. a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 19. 10. 2023, ktorú by tieto nehnuteľnosti mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Podmienky dražby : 1. draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. 2. a/ dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a ktorá sa preukáže preukazom totožnosti. b/ dražiteľom môže byť právnická osoba zastúpená pri dražbe jej štatutárnym orgánom alebo osobou splnomocnenou na tento účel štatutárnym orgánom spoločnosti. Osoba prítomná na dražbe za právnickú osobu sa musí preukázať originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 7 dní alebo jeho úradne osvedčenou kópiou, pričom splnomocnený zástupca štatutárneho orgánu sa musí preukázať aj úradne overeným plnomocenstvom udeleným štatutárnym orgánom právnickej osoby. 3. dražiť, nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydražiteľ, ktorý nezaplatil najvyššie podanie včas (§ 143 ods. 1, Exekučného poriadku), ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis. 4. dražiteľ, ktorý zložil dražobnú zábezpeku, sa zaregistruje na dražbe v mieste jej konania, dňa 21.12.2023 v čase od 9,30 hod. do 9,55 hod. 5. dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor neudelí príklep. V priebehu dražby najmenší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 500,00 EUR. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. 6. ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. 7. neúspešným dražiteľom sa vráti dražobná zábezpeka najneskôr do 7 dní od ukončenia dražby. Obhliadka nehnuteľnosti je stanovená na deň 18.12.2023 so začiatkom o 10,00 hod. na mieste uvedených nehnuteľností. Záujemca obhliadku nehnuteľností, ktoré sú predmetom dražby, nahlási túto skutočnosť vopred, najneskôr 3 pracovné dni pred stanoveným dátumom na tel. č. hore uvedeného exekútorského úradu. Súdny exekútor vyzýva povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti. Žiadam obec, v ktorej obvode je nehnuteľnosť, aby podstatný obsah vyhlášky uverejnila spôsobom v mieste obvyklým a aby tento spôsob zverejnenia oznámila na adresu uvedeného exekútorského úradu.