Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 1063/23
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:3700

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
36344709/299Gercenova 6/A, 6/B

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Schuster Günter, r. SchusterMonte Carlo Sun 74, Boulevard d´Italie 34, Monaco1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:146000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:146000.00
Výška zábezpeky:73000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 106323
Najnižšie podanie:146000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 106323
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.12.202310:00Gercenova 6, Bratislava

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je nebytový priestor č. 3 na 1. posch., vchodu č. Gercenova 6, bytového domu súp.č. 3634 (aktuálne využívaný ako vinárnička), ako aj podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 9985/656033. Predmetom dražby je aj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 9985/656033 na pozemku parc.č. CKN 4709/29 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1878 m2, vedená na LV č. 4285, okres Bratislava V, obec Bratislava - Petržalka, kat. územie: Petržalka. Vypočítaná podlahová plocha draženého nebytového priestoru je 100,21 m2. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.