Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:202EX376/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kormaník Dušan
Ulica:Nám. gen. Štefánika
PSČ + Obec:06401 Stará Ľubovňa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.gen. Štefánika 529/4
PSČ + Obec:06401 Stará Ľubovňa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Humenné
Obec:Kamenica nad Cirochou
Katastrálne územie:Kamenica nad Cirochou
Číslo listu vlastníctva:1251

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1793/110131orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pavex s.r.o.Topoľovka-hospodársky dvor,06745 Topoľovka3/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10700.00
Výška zábezpeky:5350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8502000000002109142458
Najnižšie podanie:10700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8502000000002109142458
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľovi bude vydražená nehnuteľnosť zápisnične odovzdaná za účasti súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.12.202308:00Kamenica nad Cirochou

Ďalšie informácie