Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:413EX 101/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Petrovič Martin
Ulica:Kósu-Schoppera 8
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kósu Schoppera 133/8
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Poltár
Obec:Poltár
Katastrálne územie:Poltár
Číslo listu vlastníctva:2074

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2091Právny vzťah k pozemku nie je evidovaný na liste vlastníctva

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
59420919bytový dom
byt č. 80vchod 603. poschodiena adrese: Sklárska 60, Poltár
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločnýchzariadeniach bytového domu a napríslušenstve33/3696

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bahnová Sabina, rod. HatrašováKošice-Západ1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18200.00
Výška zábezpeky:9100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK69 0900 0000 0050 5045 5372
Najnižšie podanie:18200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK69 0900 0000 0050 5045 5372
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:podľa Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.12.202310:00Sklárska 60, Poltár

Ďalšie informácie

Ohliadka sa vykoná iba pri vopred oznámenom záujem o ohliadku na tel č. +421 944 858 090.