Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:100EX 370/2023
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Laifer Stanislav
Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.01.2024
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Prievozská 14/A (Hotel Astra - dvere č. 507)
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Chorvátsky Grob
Katastrálne územie:Chorvátsky Grob
Číslo listu vlastníctva:4928

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1656/408419Ostatná plocha
1656/747127Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
41971656/74710rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tarkošová ZuzanaBorovicová 4197/6, 900 25 Chorvátsky Grob1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.11.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:338000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:338000.00
Výška zábezpeky:169000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7911000000002625006292
Najnižšie podanie:338000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7911000000002625006292
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez úžitkov

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.12.202310:00Borovicová 4197/6, 900 25 Chorvátsky Grob

Ďalšie informácie

Predmet dražby Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/1 povinného Tarkošová Zuzana r. Balážová, Osikova 15, 900 25 Chorvátsky Grob, t.č. Borovicová 4197/6, 900 25 Chorvátsky Grob, SR, Dátum narodenia: 03.07.1971, nachádzajúce sa v katastrálnom území Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, evidované Okresný úrad Senec, Katastrálny odbor, na LV č. 4928: PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ.p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 1656/408 419 Ostatná plocha 37 2 0 1656/747 127 Zastavaná plocha a nádvorie 15 2 0 Stavby Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 4197 1656/747 10 rodinný dom 0 1 Všeobecná hodnota nehnuteľností Všeobecná hodnota nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom č. 221/2023 zo dňa 09.11.2023, vypracovaným znalcom Ing. Miloslavom Ilavským PhD., znalec, Lazaretská 13, 811 08 Bratislava, evidenčné číslo 911326, znalec z odboru 37 00 00 – stavebníctvo, 37 09 01 odhad hodnoty nehnuteľností, takto: Všeobecná hodnota celkom 338 028,04 Všeobecná hodnota zaokrúhlene 338 000,00 Všeobecná hodnota slovom: Tristotridsaťosemtisíc Eur Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Najnižšie podanie predstavuje sumu 338.000, - EUR. Nehnuteľnosti sa dražia ako jednotný celok. Nehnuteľnosti sú bez závad a bez osobitných úžitkov. Do znaleckého posudku je možné nahliadnuť v sídle exekútorského úradu počas úradných hodín. Výška dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka je určená vo výške 50 % zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom a predstavuje sumu: 169.000, - EUR Podmienky dražby Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o kúpu dražených nehnuteľností povinný zložiť prevodom na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 3702023. Dražobná zabezpeka musí byť pripísaná na účte exekútora najneskôr do 09:30 hodiny, v deň konania dražby (12. januára 2024). Dražiteľ sa musí v rámci prezentácie na dražbu preukázať dokladom potvrdzujúcim jej zloženie. (výpis z účtu, vkladový listok a pod.) Na neskôr pripísané platby na účet súdneho exekútora sa neprihliada, a záujemca o kúpu nebude môcť dražiť nehnuteľnosť. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je v časovom rozpätí 45 minút pred začiatkom dražby až do momentu začiatku dražby. Dražiť môže každá fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu začatia dražby a zloží dražobnú zábezpeku. V prípade fyzických osôb dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s platným občianskym preukazom. V prípade, že sa fyzická osoba chce dať zastúpiť treťou osobou, táto osoba sa musí preukázať platným občianskym preukazom a predložiť originál plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Ak je vydražiteľ fyzickou osobou, pričom jedným z manželov, ktorých bezpodielové manželstvo nezaniklo, ku dňu konania dražby, súdny exekútor udelí príklep obom manželom. Ak v takomto prípade chce vydražiteľ, ako fyzická osoba, nadobudnúť nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tejto dražby do výlučného vlastníctva, je potrebné, aby disponoval notárskou zápisnicou, z ktorej bude zrejmé, že pre prípad nadobudnutia nehnuteľnosti v dražbe druhý manžel súhlasí so zúžením bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade právnických osôb je potrebné predložiť aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti štatutárneho zástupcu, pokiaľ je právnická osoba zastúpená inou osobou ako štatutárnym zástupcom, musí táto osoba predložiť originál poverenia alebo plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Dražiť nemôže súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového vlastníctva manželov a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis ( napr. § 7 ods.1 zákona č. 144/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Najnižším podaním je 338.000, - EUR, slovom: Tristotridsaťosemtisíc Eur a nula eurocentov (všeobecná cena nehnuteľnosti stanovená znalcom a uvedená v tejto vyhláške). Dražba sa koná do vtedy, kým dražitelia robia svoje podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Najmenší rozdiel (prihodenie) medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 2.000, - EUR ( slovom : dvetisíc eur) . Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak budú prítomný na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky môže vzniesť do 3 dní odo dňa dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 EP nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd spolu s rozhodnutím o príklepe. Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí porušenie zákona. Súdny exekútor zároveň oboznamuje dražiteľov, že neúspešným dražiteľom bude vrátená zábezpeka do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby, a bude vrátená na ten účet, z ktorého bola odoslaná. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie najneskôr do 15 dní od udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 3702023. Na najvyššie podanie sa započíta zložená dražobná zábezpeka. Prevzatie nehnuteľnosti Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Obhliadka nehnuteľností Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť dňa 15. decembra 2023 o 10:00 hod. Ak sa chce záujemca o dražbu nehnuteľností zúčastniť ohliadky v stanovenom termíne, je potrebné, aby sa vopred telefonicky ohlásil do úradu súdneho exekútora. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti (za prítomnosti exekútora, alebo jeho zamestnancov). Exekútor alebo jeho zamestnanec je oprávnený vymôcť si prístup na draženú nehnuteľnosť. Výzva Vyzývam : 1) všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2) veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. 3) oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začiatkom dražby, inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že : ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, môžu ho uplatniť na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu jeho právo zaniká. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný opravný prostriedok. V Bratislave, dňa 21.11.2023 JUDr. Stanislav Laifer súdny exekútor