23 septembra, 2015Dlžník vyhlásil osobný bankrot

Dlžník – fyzická osoba vyhlásila osobný bankrot. Čo bude s už začatým exekučným konaním voči nemu?

Vyhlásenie konkurzu na fyzickú osobu má podľa § 48 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za následok zastavenie už začatého exekučného konania. Veriteľ má možnosť uplatniť si svoju pohľadávku voči dlžníkovi u konkurzného správcu spravidla v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.