Nebuďte našim klientom!

Slovenská komora exekútorov vyzýva všetkých občanov, aby pri finančnom plánovaní postupovali zodpovedne a k akýmkoľvek finančným záväzkom pristupovali s najväčšou opatrnosťou. Nezaplatené záväzky alebo oneskorené platenie dlhov sa vám môže niekoľkonásobne vypomstiť a predražiť. Jedno zo základných pravidiel hovorí, že splátky všetkých úverov by nemali presiahnuť tretinu všetkých rodinných príjmov.

O čo môžete prísť, ak sa stanete dlžníkom?

O byt, ak nesplácate hypotéku. O nehnuteľnosť môžete prísť aj v prípade, že nesplácate iný úver, za ktorý ručíte nehnuteľnosťou. O auto, ak neplatíte lízingovej spoločnosti. O peniaze na účte, ak dlhujete komukoľvek. Môžete prísť o takmer celý váš majetok, ak preceníte svoje sily a zoberiete na svoje plecia viac, ako dokážete utiahnuť.
Z akého dôvodu sa zadlžíte, je pritom úplne jedno. Každý cent, ktorý dlhujete, raz od vás veriteľ môže vymáhať, či už je to banka, Sociálna poisťovňa, firma, fyzická osoba či nebanková spoločnosť. Dôsledne preto zvažujte vaše finančné možnosti pri akýchkoľvek typoch pôžičiek od kohokoľvek, aj s prihliadnutím na to, že nie vždy musíte zarábať toľko ako dnes, môžete ochorieť, stane sa niekomu niečo v rodine a podobne. Aj keď je to zvlášť v dnešnej dobe veľmi zložité, to najlepšie, čo môžete urobiť, je nežiť na dlh.

Sociálna a zdravotné poisťovne

Týmto inštitúciám dnes dlhujú státisíce Slovákov. Na zoznam neplatičov vás Sociálna poisťovňa zaradí od výšky dlhu 3,32 eura. Zdravotné poisťovne vás ako dlžníka začínajú evidovať pri nezaplatení preddavkov za tri mesiace alebo pri nedoplatku vyššom ako 10 eur.

Zoznamy dlžníkov
Ak chcete mať istotu, ako ste na tom s platbami do Sociálnej a zdravotných poisťovní, overte si to na internete. Poisťovne tam zverejňujú zoznamy dlžníkov.
Ak máte výhrady k zaradeniu do zoznamu neplatičov, podajte danej inštitúcii námietku. Odporúčame vám preto evidovať všetky doklady o zamestnaniach a ďalších zaradeniach, aby ste poisťovni mohli dokázať, že ste v čase vzniku dlhu boli zamestnancom, respektíve poistencom štátu, či už z dôvodu štúdia, materskej a rodičovskej dovolenky alebo evidencie na úrade práce.

Ako postupuje Sociálna poisťovňa pri vymáhaní dlhu?

Ak niekto nezaplatí odvody včas či v riadnej výške, pobočka Sociálnej poisťovne mu zašle do vlastných rúk Rozhodnutie o predpísaní poistného, v ktorom mu oznámi dlžnú sumu. Po doručení plynie lehota 15 dní, počas ktorej je poistenec povinný svoju dlžnú čiastku uhradiť. Ak si zásielku dlžník neprevezme, podľa zákona tretí deň od uloženia na pošte sa zásielka považuje za doručenú a začína plynúť 15-dňová lehota na zaplatenie dlhu. Poistenec môže dlh zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet pobočky SP, poštovou poukážkou alebo v hotovosti iba v pokladnici pobočky SP.
Dlh vzniká nezaplatením poistného v lehote splatnosti alebo nezaplatením penále a pokuty na základe právoplatného rozhodnutia. Sociálna poisťovňa si účtuje penále 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že pohľadávka predpísaná právoplatným a vykonateľným rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo súdu nebola v stanovenom termíne dobrovoľne uhradená, pobočka alebo ústredie Sociálnej poisťovne zabezpečia uplatnenie takejto pohľadávky niektorým zo spôsobov vymáhania, a to buď prostredníctvom vymáhania vo vlastnej réžii, ktorú im umožňuje novela zákona o súdnych exekútoroch z roku 2017, podaním návrhu na vykonanie exekúcie alebo prevedením pohľadávok do mandátnej správy.
To znamená, že Sociálna poisťovňa buď:

 • vymáha sama v svojom mene, a to zrážkami zo mzdy a iných príjmov, alebo prikázaním pohľadávky z účtu,
 • alebo podá návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi,
 • alebo v prípade pohľadávok na poistnom, na príspevkoch, na penále a pokutách (u ktorých rozhodnutie, ktorým boli predpísané, nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné najskôr odo dňa 1. júla 2005) môže využiť inštitút tzv. mandátnej správy, to znamená previesť vymáhanie na inú právnickú osobu.

Návrh na exekúciu Sociálna poisťovňa podáva v prípade prvonávrhu do 15 dní od prevzatia právoplatného a vykonateľného rozhodnutia od útvaru poistného. V prípade opakovaného návrhu do päť dní.

Ako postupujú zdravotné poisťovne pri vymáhaní dlhu?

Zdravotná poisťovňa si účtuje úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň splatnosti preddavku na poistné. Ak je nižší, úroková sadzba je vo výške 15 %. Pokutu do výšky 3319 eur môže dať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poistencovi, ktorý neodvedie riadne a včas preddavky na poistné.
Zdravotná poisťovňa môže poistencom, ktorí sú povinní platiť preddavky, písomne formou výkazu nedoplatkov predpísať výšku nedoplatku. V prípade, že poistenec dostane výkaz nedoplatkov, je potrebné ho do 15 dní od doručenia uhradiť alebo podať námietku. V prípade, že poistenec voči vystavenému výkazu nedoplatkov nepodá námietky do 15 dní a so zdôvodnením, ten sa stane právoplatným a vykonateľným exekučným titulom. Ak dlžník ani potom nereaguje, zdravotná poisťovňa mu pošle predexekučnú výzvu, ktorá predstavuje poslednú možnosť úhrady bez zvýšenia nákladov pohľadávky. Dlžníkov nereagujúcich ani na túto možnosť postupujú zdravotné poisťovne exekútorom.

Splátkový kalendár Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky dlžných súm z dôvodu platobnej neschopnosti tejto osoby, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného a príspevkov, a ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm schopná riadne plniť svoje súčasné odvodové povinnosti. Podmienkami pre povolenie splátok dlžných súm (splátkový kalendár) zo strany Sociálnej poisťovne sú:
• písomná žiadosť povinného (žiadateľa),
• preukázanie a zdôvodnenie platobnej neschopnosti povinného, ktorá zapríčinila skutočnosť, že došlo zo strany povinného k neodvádzaniu poistného v tomto období,
• schopnosť zaplatiť dlžné sumy najneskôr do 18 mesiacov,
• plnenie odvodových povinností (platenie bežného poistného)
• zabezpečenie pohľadávky Sociálnej poisťovne zriadením záložného práva na nehnuteľný, prípadne aj hnuteľný majetok povinného v prípade, ak pohľadávka Sociálnej poisťovne v čase posudzovania žiadosti o povolenie splátok dlžných súm je voči samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe je vyššia ako 3000 eur a voči zamestnávateľovi je vyššia ako 15 000 eur.

Splátkový kalendár zdravotných poisťovní

VšZP povolí splátky v prípade, ak dlžník preukáže platobnú schopnosť, a to tým, že uhradí časť dlžnej sumy vo výške 40 percent pred uzatvorením splátkového kalendára. Zvyšok musí uhradiť v šiestich splátkach.
V ZP Dôvera musí dlžník zaplatiť minimálne 20 percent z celkovej dlžnej sumy. Splátkový kalendár je možné dohodnúť najviac na 9 mesiacov s minimálnou mesačnou splátkou 30 eur.
ZP Union môže povoliť splátky v prípade, ak bude dlžník schopný uhradiť dlh do 9 mesiacov.

S čím musíte počítať ako neplatič

Ak nezaplatíte zdravotnej poisťovni poistné za tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, máte nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zákon ju definuje ako zdravotnú starostlivosť poskytovanú osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu. Preložené do ľudskej reči – ošetria vám zlomenú ruku, ale poisťovňa vám neuhradí plánovanú operáciu, návštevu kúpeľov či iný plánovaný výkon.
Živnostníkom, ktorí dlhujú peniaze Sociálnej poisťovni, hrozí, že im poisťovňa odmietne vyplatiť niektoré dávky. Ak dlhujete Sociálnej poisťovni viac ako 5 eur, nemusíte dostať napríklad nemocenskú dávku, ošetrovné či materskú.

Premlčanie dlhov

Ak si u vás poisťovne vaše dlhy nevšimli v zákonom stanovenom čase, platiť im nemusíte. Právo predpísať poistné sa Sociálnej poisťovni premlčí za 10 rokov odo dňa jeho splatnosti. Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo. Sociálna poisťovňa však zdôrazňuje, že na premlčanie sa neprihliada z úradnej povinnosti. Premlčanie práva, t. j. premlčania nároku Sociálnej poisťovne na poistné, sa môže povinný subjekt (dlžník) dovolať len vznesením námietky premlčania. Čo znamená, že ak Sociálna poisťovňa predpíše poistné za obdobie dlhšie ako desať rokov, dlžník musí podať námietku premlčania. Dôsledkom úspešného uplatnenia námietky premlčania zo strany povinného subjektu nárok Sociálnej poisťovne na dlžné poistné zaniká. Ak však dlžník dobrovoľne splnil svoju povinnosť a premlčané poistné zaplatil, nemôže ho požadovať od Sociálnej poisťovni späť ako bezdôvodné obohatenie.
Ak vám vznikol dlh pri zdravotných poisťovniach v období medzi 1. januárom 1995 a 31. májom 1995, dlh sa premlčal v období od 1. 1. 1998 do 31. 5. 1998. Pohľadávky za čas 1. 6. 1995 až 31. 12. 2004, sa premlčujú v období 1. 6. 2005 až 31. 12. 2014. Dlhy, ktoré vznikli od 1. 1. 2005, sa premlčia do piatich rokov.
Právo zdravotnej poisťovne vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť sa premlčí do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť.

Dlhy vás dobehnú aj na dôchodku

Ak ste sa dlhom a splácaniu záväzkov vyhýbali počas aktívneho života, dlhy vás môžu dobehnúť v čase poberania dôchodku. Veriteľ sa prostredníctvom exekútora obráti na Sociálnu poisťovňu, ktorá vám dôchodok vypláca. Tento príjem sa totiž nedá zatajiť. Dlžnú sumu vám potom z dôchodku bude strhávať Sociálna poisťovňa.
Základná suma, ktorá sa nesmie mesačne zraziť, je podľa aktuálneho nariadenia vlády sto percent životného minima, teda 199,48 eur.

Pozor na šmejdov, môžete sa zadlžiť!

Slovenská komora exekútorov vyzýva všetkých opatrnosť na absolútnu opatrnosť pri podpisovaní akýchkoľvek finančných záväzkov do budúcnosti. Najjednoduchšou formou ochrany pre všetkých je nezúčastňovať sa žiadnych predvádzacích akcií a nič nepodpisovať! Treba si uvedomiť, že žiadny subjekt vám nič nedá zadarmo. Nikdy.
Čo z toho vyplýva? Vyhýbajte sa pokušeniu. Jednoduchšie ako odolávať tvrdým praktikám pokútnych predajcov je všetky bombastické predvádzacie akcie domácich potrieb ignorovať. Nechoďte na žiadny výlet, na ktorý vás telefonicky alebo poštou pozýva akákoľvek spoločnosť, ak nechcete riskovať.
Ak sa náhodou necháte zlákať – nič nepodpisujte a k ničomu sa nezaväzujte! Nechajte si čas na rozmyslenie, o kúpe sa nikdy nerozhodujte na predajnej akcii! V pokoji domova, mimo davového nadšenia a nátlaku predajcov, rozumnejšie zvážite, či sú nové hrnce alebo prikrývky naozaj nevyhnutné pre váš ďalší život alebo sa bez nich zaobídete a kvalita vášho života sa tým nijako nezhorší.
Zdôrazňujeme, že na predajných akciách proti vám stoja vyškolení profesionálni, proti ktorým zásadne klesajú vaše šance. Prepracované nátlakové predajné techniky využívajú všetky zrady ľudskej psychiky a útočia na najnižšie pudy. Ide o premyslené vymývanie mozgov, často prekračujúce rámec zákona, navyše veľakrát s množstvom klamstiev a poloprávd.

Najpoužívanejšie triky predajcov
K danej veci dostanete ďalších x vecí ZADARMO. Áno, k zázračnému vysávaču IBA za tisíc eur ZADARMO dostanete zbytočnosti v hodnote niekoľkých centov. Nepotrebné zbytočnosti ZADARMO. Vás mozog vníma čarovné slovo ZADARMO. Zdá sa vám, že s niekým dobre vybabrete. Bohužiaľ, opak je pravdou. O tom, „Ako drahé je zadarmo“, napísal univerzitný profesor Dan Ariely knihu, ktorá má 212 strán. NIČ NIE JE ZADARMO.
Táto akcia platí len DNES. Kúpte si sadu hrncov, k tomu vysávač, prikrývky a neviem čo ešte a iba DNES v akcii to bude stáť toľko. Táto akcia sa už nikdy nebude opakovať. No, skúste vojsť do predajne Mercedesu, pozrite si najdrahší vystavený kus a spýtajte sa predajcu, či vám zakáže kúpiť si ho zajtra. Buď spadne z nôh, alebo vám položí veľmi jednoduchú otázku – prečo by som vám mal zakázať utratiť zajtra vaše peniaze v mojej predajni? Príďte zajtra, o týždeň, kedykoľvek, auto za stotisíc eur vám predám vždy, budete od neho počuť.
Ak máme zadarmo výlet a obed, predajcovia sa vás často snažia vmanévrovať do pozície, že niečo si kúpiť musíte. NEMUSÍTE NIČ! Ide o typický psychický nátlak, samozrejme nezákonný, ktorému sa však na mieste ťažko odoláva.
Zozbieranie dokladov na začiatku akcie. Týmto vás predajcovia držia v šachu, z prezentácie nemôžete odísť. V žiadnom prípade nikomu nenechávajte doklady totožnosti. Ide o protiprávnu požiadavku s cieľom ovplyvniť vás, ktorú okamžite odmietnite.
Oddelenie „výhercu“ od väčšiny – nátlak, vydieranie, hrozby neodvezenia domov, nevydania osobných vecí a podobne. Je to absolútne najnižšia a najpodlejšia predajná praktika, ktorá odporuje všetkým dobrým mravom a, samozrejme, aj zákonu.

Čo robiť, ak ste šmejdom podľahli

Ak cítite neprimeraný tlak a agresívny prístup, máte právo kedykoľvek z predajnej akcie odísť a predávajúci vám to musí umožniť.
Ak neodoláte nátlaku, vyžiadajte si vždy adekvátny čas na preštudovanie zmluvy alebo akýchkoľvek iných dokumentov, najmä ak by ste mali uzavrieť zmluvu o pôžičke, pričom máte právo vždy odmietnuť uzavretie zmlúv na mieste akcie.
Ak pod tlakom okolností uzavriete zmluvu, okamžite po jej uzavretí sa treba poradiť s blízkymi, s právnikom alebo na komisii na ministerstve spravodlivosti a zvážiť hneď zaslanie písomného odstúpenia od zmluvy alebo od oboch zmlúv (ak bola uzavretá aj zmluva o pôžičke) poštou na adresu predávajúceho a prípadne aj veriteľa, ktorý pôžičku poskytol.
Ak spotrebiteľovi po odstúpení od zmluvy predávajúci nechce vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, prípadne je spotrebiteľ žalovaný alebo dokonca už exekvovaný titulom prijatej pôžičky, nikdy nerezignovať na svoje práva a aktívnu obranu a vyhľadať konkrétnu právnu pomoc. V prípade , že si nemôžete dovoliť advokáta, obráťte sa na bezplatné centrum právnej pomoci.

Vaše práva pri predajných akciách a podomovom predaji

Pravidlá predaja pri predajných akciách a podomovom predaji

 1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi poskytnúť všetky podstatné informácie o spoločnosti, ktorá predaj organizuje, a o právach spotrebiteľa, osobitne je povinný spotrebiteľa poučiť o jeho zákonnom práve odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy.
 2. Predávajúci nesmie voči spotrebiteľovi používať klamlivé alebo agresívne nekalé obchodné praktiky, najmä ho nesmie nútiť zúčastniť sa a zotrvať na predajnej akcii, podpísať akúkoľvek spotrebiteľskú zmluvu a podobne.
 3. Spotrebiteľ má právo na ochranu pred nekalými zmluvnými podmienkami a obchodnými praktikami a má právo na pravdivé informácie o poskytovaných službách alebo predávaných výrobkoch.
 4. Ak spotrebiteľ uzavrie mimo prevádzky akúkoľvek spotrebiteľskú zmluvu, vždy má zo zákona právo od tejto v lehote 7 pracovných dní bezodplatne a bez uvedenia dôvodu odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy a jeho účinky nepodliehajú súhlasu druhej zmluvnej strany.
 5. Po odstúpení od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny alebo jej časti. Ak boli práva spotrebiteľa porušené, má právo žiadať aj tzv. primerané finančné zadosťučinenie ako náhradu spôsobenej ujmy, ak si spotrebiteľ úspešne uplatní nároky z porušenia svojho práva na súde.

Nelicencované subjekty

Pôžička od nelicencovaného či nebankového subjektu môže byť väčším rizikom, ako bežná pôžička v banke. Banky podliehajú prísnejšej kontrole ako nelicencované subjekty, spravidla ponúkajú aj nižšie úroky a prehľadnejšie pravidlá. Neznamená to, že každý nebankový subjekt je automaticky podozrivý, určite však je namieste zvýšená opatrnosť zo strany spotrebiteľa.
Na čo si dať pozor
Pozrite si RPMN, ide o ročnú percentuálnu mieru nákladov. Ak je RPMN napríklad vo výške 20 percent, znamená to, že za sto eur zaplatíte ročne 120 eur aj s úrokmi a všetkými ďalšími poplatkami. Ak je RPMN vyššia ako 30 percent, úver sa vám prestáva vyplácať a stáva sa nevýhodným, pretože je predražený, za rok vrátite o tretinu viac, ako ste si požičali. Niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú úvery s RPMN niekoľko tisíc percent. Znamená to, že aj keď je mesačná splátka na pohľad nízka, úver niekoľkonásobne preplácate. Do takéhoto typu úveru odborníci neodporúčajú ísť nikdy- pre jeho absolútnu nevýhodnosť z neho nemáte nič.
Ak ale nemáte inú možnosť, ako požičať si od nelicencovaného subjektu, nebankovku si vopred overte. Uprednostnite spoločnosť so sídlom a s kontaktným miestom, kde sa môžete obrátiť s požiadavkami. Firmám bez jasne uvedeného sídla je lepšie nedôverovať.
Stáva sa napríklad, že klienti podpíšu zmluvu, v ktorej sa zaviažu zaplatiť napríklad poslednú splátku osobne a nebankovku potom nevedia nájsť.
Zamerajte sa na sankcie, pokuty či iné postihy za to, keď sa oneskoríte so splátkou. Ide o jednu z najdôležitejších vecí, sústreďte sa na všetky detaily, ako sú sankcie za každý deň omeškania, čo všetko vám v prípade nesplácania úveru hrozí, či kedy sa úver stáva splatným okamžite. Overte si, či podpísaním úveru nezakladáte svoju nehnuteľnosť. Práve tieto časti zmluvy vám v konečnom dôsledku môžu zlomiť krk.
Dávajte si pozor, či si neberiete tzv. revolvingový úver. Ide o typ úveru, ktorý sa splatení automaticky obnovuje. Veľa ľudí, ktorí už ďalšiu pôžičku nepotrebujú, si myslí, že ďalšie peniaze stačí obratom vrátiť bez zaplatenia úrokov. Opak je však pravdou a nebankovka si v takomto prípade môže účtovať navyše aj sankcie za nesplatenie úrokov.
O spotrebiteľských sporoch zvyčajne rozhoduje rozhodcovský súd. Ten sa zameriava najmä na formálne plnenie zmluvy, a tak v prípade omeškania so splátkou veľakrát rozhodne v prospech nebankovky. Rozhodcovský súd si pritom vyberá veriteľ, teda ten, komu dlhujete peniaze. Ak sa nespokojný klient do šesťdesiatich dní nebráni žalobou na všeobecnom súde,( V zmysle CSP sú to tri súdy Bratislava V, Banská Bystrica a Košice) rozhodnutie rozhodcovského súdu sa nedá zrušiť. Exekúcie pre ľudí síce štátne súdy zväčša zastavujú, nebankové spoločnosti na to zasa reagujú hromadnou žalobou na štát pre porušenie svojich podnikateľských práv.
Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený príslušným súdom len na základe žaloby účastníka rozhodcovského konania podanej proti druhému účastníkovi rozhodcovského konania, ak:
a) účastník rozhodcovského konania preukáže, že

 1. nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, podľa ktorého sa na základe dohody zmluvných strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo že takáto dohoda nebola uzavretá, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
 2. nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu, o rozhodcovskom konaní alebo že mu nebolo umožnené sa zúčastniť na rozhodcovskom konaní,
 3. rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, pre ktorý nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva, alebo ktorý nie je v medziach rozhodcovskej doložky, alebo že rozsudok prekračuje dosah dohovoru o rozhodcovi alebo dosah rozhodcovskej doložky; ak ale môžu byť časti rozhodcovského rozsudku vo veciach podrobených rozhodcovskému konaniu oddelené od častí rozsudku pojednávajúcich o veciach, ktoré nie sú mu podrobené, súd zruší rozhodcovský rozsudok len v dotknutej časti,
 4. rozhodcovský súd nebol ustanovený, rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania alebo že sa táto dohoda neuzavrela, ak ustanovenie rozhodcovského súdu alebo priebeh rozhodcovského konania bol v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, ak tieto skutočnosti mohli mať vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

Bráňte sa na súde

Súd je povinný z úradnej povinnosti zneplatniť takú zmluvnú podmienku, ktorá je pre spotrebiteľa poškodzujúca a spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Znamená to, že za niekoľkostoeurovú pôžičku by vám nebankovka nemala zobrať dom.
Každé súdne konanie je však individuálne. V každom prípade však na súde musíte namietať postup nebankovky, ak voči nemu máte výhrady. Argumentovať môžete neprijateľnými a neprimeranými zmluvnými podmienkami, ktoré sú v zmluve o úvere zakomponované. Neprijateľnou zmluvnou podmienkou je podmienka, ktorá vyvoláva v neprospech spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany, hrubú nerovnováhu.

Obráťte sa na komisiu pri ministerstve spravodlivosti

Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá funguje pri ministerstve spravodlivosti. Pomôže vám posúdiť, či zmluva, ktorú sa chystáte podpísať, nesie v sebe neprimerané podmienky, či iné nebezpečné zmluvné riziká.

Sedem krokov, ako sa vyhnúť problémom a ako ich riešiť

Ide o odporúčania štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, pod ktorú spadá Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

 1. Dobre si zvážiť, či a aký úver spotrebiteľ potrebuje, a to aj vzhľadom na schopnosť úver splácať. Porovnať ponuky viacerých veriteľov.
 2. Vyžiadať si zmluvu na preštudovanie a poradiť sa blízkymi osobami alebo právnikom o zmluvných podmienkach a výhodnosti zmluvy. Súčasne od veriteľa žiadať, aby posúdil a poradil spotrebiteľovi, aký úver by bol pre neho výhodný. Pred podpisom zmluvy žiadať veriteľa o vysvetlenie tých častí zmluvy, ktorým spotrebiteľ nerozumie.
 3. Po podpise zmluvy v prípade akýchkoľvek nejasnosti s predstihom písomne kontaktovať veriteľa, avizovať prípadné omeškanie a dočasnú neschopnosť splácať úver, žiadať o odklad splátok úveru a podobne. V prípade akýchkoľvek problémov s plnením záväzkov odporúčame spotrebiteľom vyhľadať kvalifikovanú právnu pomoc. Ak ide o spotrebiteľský úver alebo úver uzavretý prostriedkami komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ aj zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
 4. Ak sú od spotrebiteľa vymáhané neprimerané plnenia, zvážiť podať návrh na súd a žiadať, aby súd určil neplatnosť zmluvy alebo jej niektorých zmluvných podmienok, prípadne, aby súd určil, že úver je bezúročný, bez poplatkov, pričom ak spotrebiteľ takýto úver preplatil, má voči veriteľovi nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
 5. Ak je spotrebiteľ žalovaný na súde a je mu doručený platobný rozkaz, je nevyhnutné, aby v lehote 15 dní od jeho doručenia podal na súd odpor napríklad z dôvodu porušenia práv na ochranu spotrebiteľa a žiadal platobný rozkaz zrušiť. V samotnom súdnom konaní môže spotrebiteľ namietať plnenia z neprijateľných zmluvných podmienok, namietať bezúročnosť úveru, premlčanie a žiadať o súdnu ochranu z úradnej povinnosti.
 6. Ak je spotrebiteľovi doručený rozhodcovský rozsudok, má spotrebiteľ právo v lehote 30 dní od jeho doručenia podať na súd podľa svojho bydliska žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a žiadať, aby bol rozsudok zrušený a rozhodcovská doložka vyhlásená za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Súčasne v žalobe je potrebné žiadať odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku.
 7. Nikdy nerezignovať na vlastnú obranu – treba sa brániť, najmä ak sa vymáhaný nárok ukazuje ako neoprávnený a neprimeraný, a to aj v exekúcii – treba podať námietky proti exekúcii, prípadne návrh na zastavenie alebo odklad exekúcie a žiadať, aby súd exekúciu zastavil.
 8. Čo vám hrozí, ak váš dlh začne riešiť exekútor

  Minimálnu výšku dlhu, pre ktorú na vás pošlú exekútora, zákon nepozná! Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekútor má postavenie verejného činiteľa. Pri výkone exekúcie poberá ochranu verejného činiteľa. Exekútor vždy koná na základe poverenia súdu. V súčasnosti, ak chcete rozlíšiť nové a staré konania, vašou pomôckou je takzvané EČ pred Ex. Podľa tohto znaku viete, že ide o novú exekúciu, poverenú Okresným súdom v Banskej Bystrici náhodným elektronickým prideľovaním.
  Spravidla platí, že väčšie dlhy sa riešia predajom hnuteľných a nehnuteľných vecí. Menšie dlhy sa riešia zrážkami zo mzdy či dôchodku a prikázaním pohľadávky z účtu. Preto je vo vašom záujme, aby ste svoje dlhy a nedoplatky riešili včas a v plnej výške.
  Dôležité je uvedomiť si, že všetko, čo je vykonateľným právnym rozhodnutím predpísané, sa vymáha a v exekúcii je možné vymáhať akúkoľvek sumu.
  Súdni exekútori pri nižších dlžných sumách siahajú na peniaze v banke a na časť mzdy či dôchodku. Exekútor sa dozvie o všetkých peniazoch, lebo finančné inštitúcie sú povinné oznámiť všetky čísla, sumy, stavy účtov, tiež sumy prichádzajúce dlžníkovi poštou. Pri prehliadke bytu môžu zexekvovať aj „nasporené“ peniaze.
  Ak dlžník nemá iný majetok a nie je z čoho uspokojiť veriteľa a výška vymáhanej sumy je vyššia, tak je to motorové vozidlo alebo nehnuteľnosť. Váš záväzok je však vždy možné nejakým spôsobom splácať, a tým pádom sa vyhnúť pre vás drastických riešení. Preto veľmi odporúčame komunikovať s príslušným exekútorom. Pokiaľ nechcete prísť o svoj nadobudnutý majetok, dodržiavajte svoje povinnosti riadne a včas. V prípade, že budete hazardovať so svojimi splátkami a veriť, že sa vám exekúcie vyhnú, môžete sa zamotať v exekúciách na niekoľko rokov a ohroziť váš nadobudnutý majetok a budúci majetok vašich detí.
  Podrobné rady pre občanov exekúcii nájdete v našej sekcii Som v exekúcii a potrebujem poradiť.

  Buďte opatrní, obozretní a zodpovední
  Nezaplatené záväzky vás môžu dostihnúť kedykoľvek. Či ste v minulosti nezaplatili pokuty za mestskú hromadnú dopravu, dlhujete lízingovej spoločnosti, banke, poisťovniam, obchodnému partnerovi, daňovému úradu, známemu, nebankovke. Buďte opatrní a zodpovední pri splácaní svojich záväzkov. Vyhnete sa nepríjemnostiam a hlavne:

  NEBUDETE NAŠÍM KLIENTOM